Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 298 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu UE-OWP nr 1/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 3 do Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2009-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 298 POZ 1

Strona 1 z 65
13.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU UE-OWP NR 1/2009 z dnia 24  czerwca 2009  r. zmieniająca Protokół 3 do Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2009/823/WE)


WSPÓLNY KOMITET,

warunki oraz, aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczą­ cych potwierdzania pochodzenia.

uwzględniając Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowa­ rzyszeniowy w  sprawie handlu i  współpracy między Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i  w  Strefie Ga­ zy (1), zwany dalej „Umową”, podpisany w Brukseli dnia 24 lute­ go 1997 r., w szczególności art. 37 jego Protokołu 3,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Do celów wdrażania rozszerzonego systemu kumulacji oraz, aby uniknąć obchodzenia ceł, niezbędna jest harmo­ nizacja przepisów dotyczących zakazu zwrotu lub zwol­ nienia z  należności celnych oraz harmonizacji wymagań w  zakresie przetwarzania, przewidzianych w  Protokole 3 w  odniesieniu do materiałów niepochodzących dla uzys­ kania statusu materiałów pochodzących.

Protokół 3 do Umowy przewiduje dwustronną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a  Zachodnim Brze­ giem i Strefą Gazy.

Rozszerzony system kumulacji pochodzenia oznacza, że w kontekście umów preferencyjnych zawartych pomiędzy danymi krajami mają zastosowanie te same przepisy doty­ czące zasad pochodzenia.

(2)

Rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechten­ steinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek inne­ kraju będącego stroną partnerstwa go eurośródziemnomorskiego, na podstawie deklaracji barce­ lońskiej przyjętej na Konferencji Eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27–28 listopada 1995 r., w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej.

(6)

Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w  dniu, w  którym zaczyna obowiązywać niniejsza decy­ zja, powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji.

(7)

W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej.

(3)

Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne

(8)

(1)  Dz.U. L 187 z 16.7.1997, s. 3.

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Umowy oraz w  celu ułatwienia pracy użytkownikom i  organom administracji celnej należy zatem włączyć do nowego tek­ stu Protokołu 3 wszystkie omawiane postanowienia,

L 298/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2009

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia. Artykuł 1

Protokół 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty po­ chodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z  odpowiednimi wspólnymi deklaracjami. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 czerwca 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Tomas DUPLA DEL MORAL

Przewodniczący

13.11.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 298 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.