Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 3 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/29)

Data ogłoszenia:2009-01-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 3 POZ 4

L 3/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.1.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/29) (2009/5/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 10 ust. 2,


kroczy 21, każdy członek Zarządu będzie miał jeden głos, a liczba prezesów z prawem do głosowania wynosić będzie 15. Przepis ten określa także zasady rotacji prawa do głosowania. Zgodnie z szóstym tiret art. 10 ust. 2 Rada Prezesów, stanowiąc większością dwóch trzecich głosów wszystkich jej członków mających oraz niemają­ cych prawa do głosowania, może podjąć decyzję o opóźnieniu rozpoczęcia stosowania systemu rotacji do dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 18.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Rady 2008/608/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wydaną na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowację w dniu 1 stycznia 2009 r. (1) Słowacja spełnia niezbędne warunki przyjęcia waluty euro, a przysługujące jej wyłą­ czenie przyznane na podstawie art. 4 Aktu przystą­ pienia (2) zostanie zniesione z dniem 1 stycznia 2009 r.

(3)

(2)

Po przyjęciu euro przez Słowację liczba członków Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) prze­ kroczy 21. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Statutu ESBC od dnia, w którym liczba członków Rady Prezesów prze­

(1) Dz.U. L 195 z 24.7.2008, s. 24. (2) Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Repu­ bliki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 33).

Motyw 6 zalecenia EBC/2003/1 z dnia 3 lutego 2003 r. dotyczącego decyzji Rady w sprawie zmiany art. 10 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (3) oraz motyw 6 decyzji Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (4) prze­ widują możliwość wydania decyzji opóźniającej rozpo­ częcie stosowania systemu rotacyjnego w celu uniknięcia sytuacji, w której częstotliwość głosowania prezesów należących do którejś z grup będzie wynosić 100 %. Rozpoczęcie stosowania systemu rotacyjnego w momencie, gdy liczba prezesów przekroczy 15, wyma­ gałoby wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań, tak aby pierwsza grupa prezesów nie miała niższej częstotli­ wości głosowania niż grupa druga. Jednym z możliwych rozwiązań tej sytuacji jest przydzielenie pierwszej grupie pięciu głosów. Jednak rezultatem tego rozwiązania

(3) Dz.U. C 29 z 7.2.2003, s. 6. (4) Dz.U. L 83 z 1.4.2003, s. 66.

7.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/5

byłaby 100 % częstotliwość głosowania członków pierw­ szej grupy, co byłoby sprzeczne z zasadą, zgodnie z którą wszyscy prezesi powinni podlegać systemowi rotacyjnemu. Zastosowanie alternatywnego rozwiązania umożliwiającego uniknięcie 100 % częstotliwości głoso­ wania pierwszej grupy w znacznym stopniu skompliko­ wałoby system rotacyjny.

(4)

Artykuł 1 Rozpoczęcie stosowania systemu rotacyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 Statutu ESBC, opóźnia się do czasu, gdy liczba prezesów w Radzie Prezesów EBC przekroczy 18.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Po dokładnej analizie sytuacji Rada Prezesów ustaliła, że korzyści opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu do czasu, gdy liczba prezesów przekroczy 18, przeważają nad korzyściami wprowadzenia tego systemu w momencie, gdy liczba ta przekroczy 15, co pozwoli uniknąć dodatkowego komplikowania przejściowego systemu podziału na dwie grupy. Dlatego za właściwe należy uznać opóźnienie rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego do czasu, gdy liczba prezesów przekroczy 18,

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 18 grudnia 2008 r.

Jean-Claude TRICHET STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Prezes EBC

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 3 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L3 - 6 z 20097.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmującego plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie (  Dz.U. L 268 z 9.10.2008)

 • Dz. U. L3 - 3 z 20097.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 6/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L3 - 1 z 20097.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 5/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L3 - 0 z 20097.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.