Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 30 POZ 100

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 30 POZ 100

Strona 1 z 11
L 30/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 74/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.

31.1.2009

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( ), po konsultacji z Europejskim Komitetem EkonomicznoSpołecznym (2), po konsultacji z Komitetem Regionów (3), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

1

w ramach globalnej strategii UE w dziedzinie zmian klimatycznych.

(4)

Oceniając realizację reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 r., za nowe kluczowe wyzwania dla europejskiego rolnictwa uznano zmiany klimatyczne, odnawialne źródła energii, gospodarkę wodną, różnorodność biologiczną i restrukturyzację sektora mleczarskiego. W związku z tym w dniu 20 listopada 2007 r. Komisja przedstawiła komunikat dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany „Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR”. Należy uwzględnić ten Komunikat i następujące po nim dyskusje w sprawie jego głównych elementów, przeprowadzone przez Parlament Europejski, Radę, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, a także liczne uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Wspólnota, będąca stroną protokołu z Kioto (4), została wezwana do wdrażania lub dalszego opracowywania strategii i środków odpowiadających warunkom krajowym, takich jak promowanie — w kontekście ochrony klimatu — zrównoważonych form rolnictwa. Ponadto protokół z Kioto zobowiązuje strony do sformułowania, wdrożenia, opublikowania i regularnego uaktualniania krajowych, a w stosownych przypadkach także regionalnych programów, których elementem są działania służące łagodzeniu zmian klimatycznych i ułatwianiu odpowiedniej adaptacji do tych zmian. Takie programy dotyczą między innymi sektora rolnictwa i sektora leśnictwa. W tym kontekście należy zwiększyć rolę wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wiarygodne dowody naukowe wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych działań. Wspólnotę wezwano również do rozważenia wszelkich możliwych sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Mimo że europejskie rolnictwo bardziej niż inne sektory przyczyniło się już do obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, w przyszłości będzie musiało podwoić te wysiłki

(5)

Ze względu na poważne problemy związane z niedoborem wody i suszami Rada w konkluzjach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie niedoboru wody i susz stwierdziła, że kwestią gospodarki wodnej, w tym jakością wody, należy się lepiej zająć w ramach właściwych instrumentów wspólnej polityki rolnej. Zrównoważona gospodarka wodna jest niezwykle istotna dla rolnictwa europejskiego, ponieważ pozwala temu sektorowi bardziej efektywnie wykorzystywać wodę i lepiej chronić jej jakość. Wziąwszy pod uwagę prognozy dotyczące zmian klimatycznych, należy się spodziewać coraz częstszego występowania susz, które dotykać będą coraz więcej obszarów.

(2)

(3)

Ponadto w konkluzjach w sprawie „Zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej” z dnia 18 grudnia 2006 r. Rada podkreśliła, że ochrona różnorodności biologicznej pozostaje głównym wyzwaniem, dodatkowo zwiększonym zmianami klimatycznymi i zapotrzebowaniem na wodę i niezależnie od znacznych postępów jakich już dokonano osiągnięcie wyznaczonego przez Wspólnotę na 2010 r. celu w zakresie różnorodności biologicznej będzie wymagało podjęcia dodatkowych starań. Rolnictwo europejskie ma na tym polu kluczową rolę do odegrania.

(6)

Istotne jest, aby działania związane z tymi wspólnotowymi priorytetami były akcentowane w programach rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 30 POZ 100 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 112 z 200931.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013)

 • Dz. U. L30 - 16 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L30 - 1 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007

 • Dz. U. L30 - 0 z 200931.1.2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.