Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 30 POZ 112

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013)

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 30 POZ 112

Strona 1 z 3
L 30/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013) (2009/61/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 należy zaakcentować cele związane z tymi priorytetami.

(4)

W strategicznych wytycznych Wspólnoty należy wskazać te obszary, które są ważne dla realizacji zmienionych priorytetów Wspólnoty związanych ze zmianami klimatycznymi, odnawialnymi źródłami energii, gospodarką wodną, różnorodnością biologiczną i restrukturyzacją sektora mleczarskiego.

Decyzją 2006/144/WE (2) Rada przyjęła strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013), (zwane dalej „strategicznymi wytycznymi Wspólnoty”). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (3) stanowi, że w celu uwzględnienia głównych zmian priorytetów wspólnotowych strategiczne wytyczne Wspólnoty mogą podlegać przeglądowi.

(5)

(2)

Skuteczność działań związanych ze zmianami klimatycznymi, odnawialnymi źródłami energii, gospodarką wodną i różnorodnością biologiczną powinna być zwiększona przez innowacje. W tym kontekście zapewnienie wsparcia dla innowacji może w szczególności przyczynić się do realizacji tych celów przez rozwój nowych technologii, produktów i procesów.

(6) (3)

Oceniając realizację reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 r., za nowe kluczowe wyzwania dla europejskiego rolnictwa uznano zmiany klimatyczne, odnawialne źródła energii, gospodarkę wodną, różnorodność biologiczną i restrukturyzację sektora mleczarskiego. W programach

Na podstawie przeglądu strategicznych wytycznych Wspólnoty każde państwo członkowskie powinno dokonać przeglądu krajowego planu strategicznego stanowiącego ramy odniesienia na użytek przeglądu programów rozwoju obszarów wiejskich.

(1) Opinia z dnia 19 listopada 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 55 z 25.2.2006, s. 20. 3 ( ) Dz.U. L 227 z 21.10.2005, s. 1.

(7)

Należy zatem 2006/144/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

31.1.2009

PL STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/113

Artykuł W decyzji 2006/144/WE wprowadza się następujące zmiany zgodnie z Aneksem do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2009 r. W imieniu Rady

P. GANDALOVIČ

Przewodniczący

L 30/114

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

31.1.2009

W strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013) znajdujących się w załączniku do decyzji 2006/144/WE, wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 1) W części 2 dodaje się punkt w brzmieniu: „2.5 Sprostanie nowym wyzwaniom W ramach przeglądu reform wprowadzonych w 2003 r. ocenie poddano także równowagę między wydatkami na płatności bezpośrednie w ramach pierwszego filaru wspólnej polityki rolnej a środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwój obszarów wiejskich. Ponieważ całkowity budżet wspólnej polityki rolnej jest ustalony do 2013 r., dodatkowe środki finansowe na rozwój obszarów wiejskich można uzyskać wyłącznie w wyniku zwiększenia obowiązkowej modulacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 30 POZ 112 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 100 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L30 - 16 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L30 - 1 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007

 • Dz. U. L30 - 0 z 200931.1.2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.