Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

Data ogłoszenia:2009-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 1

Strona 1 z 42
14.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) nr 1069/2009  

z dnia 21  października 2009  r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i  uchylające rozporządzenie (WE) nr  1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 4 lit. b), uwzględniając wniosek Komisji, opinię uwzględniając Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

po konsultacjach z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego powstają prze­ de wszystkim przy uboju zwierząt do spożycia przez ludzi, przy produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego, na przykład produktów mlecznych, oraz przy usuwaniu zwie­ rząt martwych oraz podczas stosowania środków zwalcza­ nia chorób. Niezależnie od pochodzenia, produkty te stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i  zwie­ rząt oraz dla środowiska. Zagrożenie takie należy odpo­ wiednio kontrolować, albo kierując produkty do bezpiecznych kanałów usuwania, albo stosując je w  róż­ nych celach, z zachowaniem ściśle określonych warunków, minimalizując w ten sposób związane z nimi zagrożenie dla zdrowia. Usuwanie wszystkich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie jest wykonalne, ponieważ wiązałoby się z wysokimi kosztami i stwarzałoby zagrożenie dla środo­ wiska. W  interesie wszystkich obywateli jest bezpieczne i  zrównoważone stosowanie szeregu produktów ubocz­ nych pochodzenia zwierzęcego w  wielu zastosowaniach, pod warunkiem minimalizacji zagrożenia dla zdrowia. Szereg produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego jest powszechnie stosowanych w ważnych branżach pro­ dukcyjnych, takich jak przemysł farmaceutyczny, paszo­ wy i skórzany. Nowe technologie poszerzyły możliwości zastosowań pro­ duktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produk­ tów pochodnych w  wielu branżach produkcyjnych, w  szczególności do wytwarzania energii. Stosowanie no­ wych technologii może jednak też stwarzać zagrożenie dla zdrowia, które musi być również zminimalizowane. Wspólnotowe przepisy sanitarne dotyczące gromadzenia, przewozu, manipulowania, obróbki, przekształcania, prze­ twarzania, składowania, wprowadzania do obrotu, rozpro­ wadzania, stosowania lub usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego powinny być ujęte w spójne i kompletne ramy. Zasady ogólne powinny być proporcjonalne do zagroże­ nia stwarzanego przez produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego dla zdrowia ludzi i  zwierząt przy czynno­ ściach dokonywanych przez podmioty na różnych etapach

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, nieprzezna­ czone do spożycia przez ludzi, stanowią potencjalne za­ grożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Sytuacje kryzysowe z ubiegłych lat, związane z ogniskami pryszczycy, rozprze­ strzenianiem się pasażowalnych encefalopatii gąbczastych, takich jak gąbczasta encefalopatia bydła (BSE), oraz wystę­ powaniem dioksyn w  paszach, dowiodły, że niewłaściwe stosowanie niektórych produktów ubocznych pochodze­ nia zwierzęcego może mieć poważny wpływ na zdrowie ludzi i  zwierząt, bezpieczeństwo łańcucha żywnościowe­ go i paszowego oraz zaufanie konsumentów. Ponadto ta­ kie sytuacje kryzysowe mogą mieć również dalsze negatywne skutki dla ogółu społeczeństwa, przez wpływ na sytuację socjoekonomiczną rolników i  sektorów prze­ mysłowych oraz przez wpływ na zaufanie konsumentów do bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ogniska chorób mogłyby mieć również negatywny wpływ na środowisko nie tylko w  związku z  problemami z  usu­ waniem, lecz również w kontekście bioróżnorodności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 88 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (1)

 • Dz. U. L300 - 72 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (1)

 • Dz. U. L300 - 51 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (1)

 • Dz. U. L300 - 34 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.