Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 34

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (1)

Data ogłoszenia:2009-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 34

Strona 1 z 22
L 300/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 1070/2009 z dnia 21  października 2009  r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr  549/2004, (WE) nr  550/2004, (WE) nr  551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, opinię uwzględniając Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z  procedurą ustanowioną w  art.  251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

lotnictwa w  Europie, wysuwane przez środowiska repre­ zentujące przemysł, państwa członkowskie i  inne zainte­ resowane podmioty, utworzono grupę wysokiego szczebla ds. przyszłości ram prawnych lotnictwa europejskiego („grupa wysokiego szczebla”). W lipcu 2007 r. grupa wy­ sokiego szczebla, złożona z  przedstawicieli większości zainteresowanych środowisk, przedłożyła sprawozdanie zawierające zbiór zaleceń dotyczących sposobu poprawie­ nia skuteczności działania i zarządzania w systemie lotnic­ twa europejskiego. Grupa wysokiego szczebla zaleciła, aby sprawom dotyczącym środowiska nadać taką samą wagę, jak sprawom bezpieczeństwa i  efektywności w  systemie lotnictwa, oraz podkreśliła znaczenie współpracy przedsta­ wicieli przemysłu i organów regulacyjnych w celu zagwa­ rantowania, że ATM przyczyni się w  jak największym stopniu do zrównoważonego rozwoju.

(4)

Wdrożenie wspólnej polityki transportowej wymaga efek­ tywnego systemu transportu lotniczego umożliwiającego bezpieczne, regularne i  zrównoważone wykonywanie usług transportu lotniczego, optymalizację przepustowoś­ ci i  ułatwiającego swobodny przepływ towarów, osób i usług. Przyjęcie przez Parlament Europejski i  Radę pierwszego pakietu przepisów w zakresie jednolitej europejskiej prze­ strzeni powietrznej, to jest rozporządzenia (WE) nr  549/2004 z  dnia 10  marca 2004  r. ustanawiającego ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni po­ wietrznej (rozporządzenie ramowe) (4), rozporządzenia (WE) nr 550/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie za­ pewniania służb żeglugi powietrznej w jednolitej europej­ skiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie w  sprawie zapewnienia służb) (5), rozporządzenia (WE) nr 551/2004 z  dnia 10  marca 2004  r. w  sprawie organizacji i  użytko­ wania przestrzeni powietrznej w  jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie w  sprawie prze­ strzeni powietrznej) (6) oraz rozporządzenia (WE) nr  552/2004 z  dnia 10  marca 2004  r. w  sprawie intero­ peracyjności europejskiej sieci zarządzania ruchem lotni­ czym (rozporządzenie w  sprawie interoperacyjności) (7), ustanowiło trwałe podstawy prawne dla utworzenia jedno­ litego, interoperacyjnego i  bezpiecznego systemu zarzą­ dzania ruchem lotniczym (ATM). W listopadzie 2006  r., w  reakcji na postulaty uproszcze­ nia i zwiększenia skuteczności ram prawnych dotyczących

Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2008 r. Rada zwróciła się do Komisji o opracowanie, zgodnie z zaleceniami gru­ py wysokiego szczebla, jednolitego podejścia systemowe­ go zgodnego z koncepcją „gate-to-gate” w celu zwiększenia bezpieczeństwa, usprawnienia ATM i zwiększenia efektyw­ ności kosztowej. W celu zakończenia procesu tworzenia jednolitej europej­ skiej przestrzeni powietrznej niezbędne jest przyjęcie do­ datkowych środków na poziomie Wspólnoty, w szczególności w celu poprawy funkcjonowania europej­ skiego systemu lotnictwa w kluczowych obszarach, takich jak środowisko, przepustowość oraz efektywność koszto­ wa, przy uwzględnieniu nadrzędnych celów dotyczących bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 88 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (1)

 • Dz. U. L300 - 72 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (1)

 • Dz. U. L300 - 51 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (1)

 • Dz. U. L300 - 1 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.