Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 51

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 51

Strona 1 z 22
14.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/51

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009  r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, opinię uwzględniając Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (2),

(3)

wymaganych do tego dokumentów. Doświadczenie, oce­ na wpływu i różne analizy wykazują jednak, że dyrektywa ta jest stosowana niejednolicie w  poszczególnych pań­ stwach członkowskich. Rozbieżności te mają wielorakie negatywne konsekwencje, w  szczególności prowadzą do zakłócenia konkurencji, braku przejrzystości rynku oraz niejednakowego poziomu kontroli, jak również ryzyka, że przedsiębiorcy zatrudniający pracowników o  niskim po­ ziomie kwalifikacji zawodowych będą ignorowali przepi­ sy w  sprawie bezpieczeństwa drogowego i  polityki socjalnej lub przestrzegali ich w ograniczonym zakresie, co może zaszkodzić wizerunkowi sektora. Wymienione konsekwencje są tym bardziej szkodliwe, że mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie wewnętrzne­ go rynku transportu drogowego, ponieważ rynek mię­ dzynarodowego transportu rzeczy i  niektórych operacji kabotażu jest dostępny dla przedsiębiorców w całej Wspól­ nocie. Jedynym warunkiem, który przedsiębiorcy muszą spełnić, jest posiadanie licencji wspólnotowej, którą mogą uzyskać po spełnieniu warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z rozporządzeniem Par­ lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21  października 2009  r. w  sprawie wspólnych zasad do­ stępu do międzynarodowego rynku przewozów drogo­ wych (5) i  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowe­ go rynku dla usług autokarowych i autobusowych (6). Należy zatem unowocześnić istniejące zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, aby zapewnić bardziej jednolite i  skuteczniejsze ich stosowanie. Ponieważ prze­ strzeganie tych zasad stanowi główny warunek dostępu do rynku wspólnotowego, a  w dziedzinie dostępu do rynku stosowanymi instrumentami wspólnotowymi są rozporzą­ dzenia, rozporządzenie jest najbardziej odpowiednim in­ strumentem regulacji dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość dostoso­ wania warunków, których należy przestrzegać w celu wy­ konywania zawodu przewoźnika drogowego w regionach najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu, ze względu na szczególny charakter i ogranicze­ nia w  tych regionach. Przedsiębiorcy posiadający w  tych regionach siedzibę, którzy przestrzegają warunków wyko­ nywania zawodu przewoźnika drogowego tylko wskutek takiego dostosowania, nie powinni jednak mieć możliwoś­ ci uzyskania licencji wspólnotowej. Dostosowanie warun­ ków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego nie

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z  procedurą przewidzianą w  art.  251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pełne utworzenie wewnętrznego rynku transportu drogo­ wego opartego na uczciwych zasadach konkurencji wyma­ ga jednolitego stosowania wspólnych zasad określających dostęp do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób, zwanego dalej „zawodem przewoźnika drogowego”. Te wspólne zasady przyczynią się – w  interesie przewoź­ ników drogowych, ich klientów i  całej gospodarki – do podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych przewoź­ ników, racjonalizacji rynku, poprawy jakości świadczo­ nych usług, a  także do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 88 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (1)

 • Dz. U. L300 - 72 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (1)

 • Dz. U. L300 - 34 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (1)

 • Dz. U. L300 - 1 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.