Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 72

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (1)

Data ogłoszenia:2009-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 72

Strona 1 z 14
L 300/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR  1072/2009 z dnia 21  października 2009  r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(4) (1)

W celu zapewnienia spójnych ram prawnych dla między­ narodowych przewozów drogowych rzeczy we Wspólno­ cie niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do wszystkich międzynarodowych przewozów na teryto­ rium Wspólnoty. Przewóz z  państw członkowskich do państw trzecich nadal w szerokim zakresie regulują umo­ wy dwustronne pomiędzy państwami członkowskimi a poszczególnymi państwami trzecimi. Dlatego rozporzą­ dzenie to nie powinno mieć zastosowania do tej części przejazdu na terytorium państwa członkowskiego zała­ dunku lub rozładunku, tak długo jak niezbędne umowy pomiędzy Wspólnotą a  danymi państwami trzecimi nie zostały zawarte. Powinno ono jednak mieć zastosowanie na terytorium państwa członkowskiego, przez które odby­ wa się tranzyt.

W rozporządzeniu Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 mar­ ca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych prze­ wozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z  terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich (3), w rozporządzeniu Rady (EWG) nr  3118/93 z  dnia 25  października 1993  r. usta­ nawiającym warunki wykonywania w państwie członkow­ skim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników nie mających siedziby w  tym państwie (4) oraz w  dyrektywie 2006/94/WE Parlamentu Europejskie­ go i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowie­ nia wspólnych reguł dla niektórych rodzajów drogowego przewozu rzeczy (5) należy wprowadzić szereg istotnych zmian. Dla uproszczenia i zapewnienia przejrzystości akty te należy przekształcić i  zawrzeć w  jednym rozporządzeniu. Ustanowienie wspólnej polityki transportowej obejmuje, między innymi, określanie wspólnych reguł mających za­ stosowanie do dostępu do rynku międzynarodowych prze­ wozów drogowych rzeczy na terytorium Wspólnoty, jak również ustalanie warunków, na jakich przewoźnicy nie­ mający siedziby w  państwie członkowskim mogą świad­ czyć usługi przewozowe na terytorium danego państwa członkowskiego. Reguły te należy określić w taki sposób, aby przyczyniały się do sprawnego funkcjonowania we­ wnętrznego rynku transportowego.

Stworzenie wspólnej polityki transportowej pociąga za sobą zniesienie wszelkich ograniczeń wobec usługodaw­ ców na podstawie ich przynależności państwowej lub fak­ tu, że mają siedzibę w innym państwie członkowskim niż to, w którym usługa ma być świadczona.

(5)

W celu niezakłóconego i elastycznego przebiegu tego pro­ cesu, należy przewidzieć przejściową regulację dotyczącą kabotażu, na okres poprzedzający wprowadzenie ostatecz­ nej regulacji dotyczącej harmonizacji rynku drogowego transportu rzeczy.

(6)

(2)

Stopniowe wdrożenie jednolitego rynku europejskiego po­ winno prowadzić do zniesienia ograniczeń w dostępie do rynków wewnętrznych państw członkowskich. Należy jed­ nak wziąć przy tym pod uwagę skuteczność kontroli oraz rozwój warunków zatrudnienia w  tym zawodzie, harmo­ nizację przepisów między innymi w dziedzinie wdrażania, opłat nakładanych na użytkowników dróg oraz przepisów dotyczących kwestii socjalnych i bezpieczeństwa. Komisja powinna dokładnie monitorować sytuację rynkową oraz przebieg wspomnianej wyżej harmonizacji, a także – jeże­ li będzie to właściwe – proponować dalsze otwarcie krajo­ wych rynków transportu drogowego, w  tym przewozów kabotażowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 88 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (1)

 • Dz. U. L300 - 51 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (1)

 • Dz. U. L300 - 34 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (1)

 • Dz. U. L300 - 1 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.