Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 88

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (1)

Data ogłoszenia:2009-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 88

Strona 1 z 17
L 300/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 1073/2009 z dnia 21  października 2009  r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr  561/2006 (wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71,


uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(4)

W celu zapewnienia spójnych ram prawnych dla mię­ dzynarodowego autobusowego i autokarowego przewozu osób na terytorium Wspólnoty niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do wszystkich międzynaro­ dowych przewozów na terytorium Wspólnoty. Przewóz z państw członkowskich do państw trzecich nadal w sze­ rokim zakresie regulują umowy dwustronne pomiędzy państwami członkowskimi a  tymi państwami trzecimi. Dlatego niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zasto­ sowania do tej części przejazdu na terytorium państwa członkowskiego, na którym zabrano lub na które dowie­ ziono pasażerów, jeśli nie zostały zawarte niezbędne umo­ wy pomiędzy Wspólnotą a  zainteresowanymi państwami trzecimi. Powinno ono jednak mieć zastosowanie na tery­ torium państwa członkowskiego, przez które odbywa się tranzyt. Swoboda świadczenia usług stanowi podstawową zasadę wspólnej polityki transportowej i wymaga zagwarantowa­ nia przewoźnikom ze wszystkich państw członkowskich dostępu do międzynarodowych rynków transportowych bez dyskryminacji ze względu na przynależność państwo­ wą lub miejsce siedziby. Międzynarodowy autobusowy i autokarowy przewóz osób powinien być uzależniony od posiadania licencji wspólno­ towej. Przewoźnicy powinni być zobowiązani do posiada­ nia w  każdym pojeździe poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii licencji wspólnotowej w celu ułatwie­ nia organom odpowiedzialnym za zapewnienie przestrze­ gania przepisów skutecznej kontroli, szczególnie poza terytorium państwa członkowskiego, w którym przewoź­ nik ma siedzibę. Należy określić warunki wydawania i co­ fania licencji wspólnotowych, ich okresy ważności oraz szczegółowe zasady dotyczące korzystania z nich. Istnieje również potrzeba przyjęcia szczegółowych specyfikacji dotyczących układu graficznego i innych elementów licen­ cji wspólnotowej i jej poświadczonych kopii. Kontrole drogowe powinny być prowadzone bez stosowa­ nia bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji ze wzglę­ du na przynależność państwową przewoźnika drogowego lub na państwo siedziby przewoźnika drogowego lub pań­ stwo rejestracji pojazdu. Należy przyjąć elastyczne rozwiązania, z  zastrzeżeniem niektórych warunków dotyczących szczególnych usług re­ gularnych i niektórych usług okazjonalnych, w celu zaspo­ kojenia potrzeb rynku. Przy zachowaniu zasady udzielania zezwoleń na prowa­ dzenie usług regularnych należy dokonać zmiany niektó­ rych zasad, w  szczególności w  zakresie trybu udzielania zezwoleń.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W rozporządzeniu Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 mar­ ca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowe­ go przewozu osób autokarem i  autobusem (3) oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr  12/98 z  dnia 11  grudnia 1997  r. ustanawiającym warunki dostępu przewoźników niemających stałej siedziby w państwie członkowskim do transportu drogowego osób w państwie członkowskim (4) należy dokonać szeregu istotnych zmian. Dla uproszcze­ nia i zapewnienia przejrzystości rozporządzenia te należy przekształcić i połączyć w jedno rozporządzenie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 300 POZ 88 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 72 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (1)

 • Dz. U. L300 - 51 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (1)

 • Dz. U. L300 - 34 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (1)

 • Dz. U. L300 - 1 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.