Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8702)

Data ogłoszenia:2009-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 52

L 301/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8702) (2009/839/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


rozprzestrzenienia się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith poprzez wprowadzenie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. z „obszarów wolnych od szkod­ ników” w Egipcie zostało wystarczająco opanowane, pod warunkiem przestrzegania określonych wymagań.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3,

(5)

Należy zatem zezwolić na wprowadzanie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. pochodzących z „obszarów wolnych od szkodników” w Egipcie w sezonie przywo­ zowym 2009/2010.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/4/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

Zgodnie z decyzją Komisji 2004/4/WE (2) wprowadzanie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. pochodzących z Egiptu jest z zasady zakazane. Jednakże w ubiegłych latach, w tym w sezonie przywozowym 2008/2009, zezwolono na wprowadzanie do Wspólnoty tych bulw z „obszarów wolnych od szkodników” pod określonymi warunkami.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2004/4/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

W sezonie przywozowym 2008/2009 wykryto sześć przypadków Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, w wyniku czego całkowicie zakazano wywozu egipskich ziemniaków do Wspólnoty od dnia 26 sierpnia 2009 r.

1) w art. 2 ust. 1 „2008/2009” zastępuje się „2009/2010”;

2) w art. 4 datę „31 sierpnia 2009 r.” zastępuje się datą „31 sierpnia 2010 r.”;

(3)

Egipt przedstawił sprawozdanie na temat przyczyn wymienionych przypadków. Główny płynący z niego wniosek jest taki, że większość przypadków jest spowo­ dowana niezastosowaniem się do instrukcji fitosanitar­ nych w odniesieniu do produkcji i wywozu ziemniaków przeznaczonych dla Wspólnoty. Strefy produkcji ziem­ niaka, w których wystąpiła niezgodność, nie kwalifikują się już do tego, by wywozić z nich produkty do Unii Europejskiej. Egipt nałożył karę za naruszenie instrukcji i zawiesił przedsiębiorstwa, których to dotyczy, na trzy następne sezony wywozowe.

3) w art. 7 datę „30 września 2009 r.” zastępuje się datą „30 września 2010 r.”;

4) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 1 lit. b) ppkt (iii) „2008/2009” zastępuje się „2009/2010”;

(4)

Na wniosek Egiptu i w świetle informacji dostarczonych przez to państwo Komisja stwierdziła, że ryzyko

b) w pkt 1 lit. b) ppkt (iii) tiret drugie datę „1 stycznia 2009 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2010 r.”;

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 2 z 6.1.2004, s. 50.

c) w pkt 1 lit. b) ppkt (xii) datę „1 stycznia 2009 r.” zastę­ puje się datą „1 stycznia 2010 r.”.

17.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/53

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 54 z 200917.11.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/433/WE z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzającej specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (  Dz.U. L 151 z 11.6.2008)

 • Dz. U. L301 - 41 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 33/08 (ex N 732/07), której Szwecja zamierza udzielić Volvo Aero Corporation z przeznaczeniem na badania i rozwój (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4542) (1)

 • Dz. U. L301 - 26 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/08 (ex N 908/06) planowanej przez Polskę na rzecz BVG Medien Beteiligungs GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7813) (1)

 • Dz. U. L301 - 23 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L301 - 6 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metylowego, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L301 - 3 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i zezwolenia na nowe zastosowanie tego preparatu jako dodatku paszowego dla kaczek (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1458/2005 (1)

 • Dz. U. L301 - 1 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.