Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 54

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/433/WE z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzającej specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (  Dz.U. L 151 z 11.6.2008)

Data ogłoszenia:2009-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 54

L 301/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

17.11.2009

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/433/WE z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzającej specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 151 z dnia 11 czerwca 2008 r.) Strona 55, motyw 2: zamiast: „(…) Od władz ukraińskich oczekiwano również gwarancji ustanowienia skutecznych środków zmierzają­ cych do zapewnienia kontroli wyrywkowych i analiz na obecność oleju mineralnego w partiach oleju słonecznikowego opuszczających Ukrainę i przeznaczonych do Wspólnoty Europejskiej.”,


powinno być: „(…) Od władz ukraińskich oczekiwano również gwarancji ustanowienia skutecznych środków zapewnia­ jących pobranie próbek i analizy na obecność oleju mineralnego w partiach oleju słonecznikowego opusz­ czających Ukrainę i przeznaczonych do Wspólnoty Europejskiej.”. Strona 56, art. 1 ust. 1: zamiast: „1. Państwa członkowskie zabraniają przywozu oleju słonecznikowego objętego kodem CN 1512 11 91 lub 1512 19 90 10 pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy, (dalej zwanego »olejem słonecznikowym«), o ile nie towarzyszy mu ważne świadectwo potwierdzające brak niedopuszczalnego stężenia oleju mine­ ralnego, wyniki kontroli wyrywkowej oraz analizy pod kątem obecności oleju mineralnego.”;

powinno być: „1. Państwa członkowskie zabraniają przywozu oleju słonecznikowego objętego kodem CN 1512 11 91 lub 1512 19 90 10 pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy (dalej zwanego »olejem słonecznikowym«), o ile nie towarzyszy mu ważne świadectwo potwierdzające brak niedopuszczalnego stężenia oleju mine­ ralnego, wyniki badań z pobranych próbek oraz analizy pod kątem obecności oleju mineralnego.”. Strona 56, art. 1 ust. 2: zamiast: „(…) o ile kontrola wyrywkowa i analiza danej partii (…)”;

powinno być: „(…) o ile pobranie próbek i analiza danej partii (…)”. Strona 56, art. 1 ust. 4: zamiast: „Państwa członkowskie podejmą stosowne kroki zmierzające do kontroli wyrywkowej i analizy każdej zgłoszonej do przywozu partii (…)”;

powinno być: „Państwa członkowskie podejmą stosowne kroki zmierzające do pobrania próbek i analizy każdej zgło­ szonej do przywozu partii (…)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 52 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8702)

 • Dz. U. L301 - 41 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 33/08 (ex N 732/07), której Szwecja zamierza udzielić Volvo Aero Corporation z przeznaczeniem na badania i rozwój (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4542) (1)

 • Dz. U. L301 - 26 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/08 (ex N 908/06) planowanej przez Polskę na rzecz BVG Medien Beteiligungs GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7813) (1)

 • Dz. U. L301 - 23 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L301 - 6 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metylowego, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L301 - 3 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i zezwolenia na nowe zastosowanie tego preparatu jako dodatku paszowego dla kaczek (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1458/2005 (1)

 • Dz. U. L301 - 1 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.