Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 302 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (1)

Data ogłoszenia:2009-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 302 POZ 1

Strona 1 z 38
17.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (WE) NR 1060/2009 z dnia 16  września 2009  r. w sprawie agencji ratingowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2)

by działalność w zakresie ratingu kredytowego była prowa­ dzona zgodnie z zasadami uczciwości, przejrzystości, odpo­ wiedzialności  i  dobrego zarządzania w  celu zapewnienia niezależności, obiektywizmu  i  odpowiedniej jakości po­ wstających ratingów kredytowych wykorzystywanych we Wspólnocie. Większość agencji ratingowych ma obecnie siedziby poza Wspólnotą. Większość państw członkowskich nie reguluje działalności agencji ratingowych lub warunków wystawia­ nia ratingów kredytowych. Pomimo ich dużego znaczenia dla funkcjonowania rynków finansowych agencje ratingo­ we podlegają prawu wspólnotowemu tylko w  niektórych obszarach, w  szczególności dyrektywie  2003/6/WE Parla­ mentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 28  stycznia  2003  r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipu­ lacji na rynku (4). Ponadto do agencji ratingowych odnosi się dyrektywa  2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14  czerwca  2006  r. w  sprawie podejmowa­ nia  i  prowadzenia działalności przez instytucje kredyto­ we (5) i dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych  i  instytucji kredyto­ wych (6). Istotne znaczenie ma zatem określenie zasad gwarantujących, że wszystkie ratingi kredytowe wydane przez agencje ratingowe zarejestrowane we Wspólnocie mają odpowiednią jakość i są wystawione przez agencje ra­ tingowe podlegające rygorystycznym wymogom. Komisja będzie kontynuowała pracę ze swoimi międzynarodowymi partnerami w  celu zapewnienia spójności zasad mających zastosowanie do agencji ratingowych. Powinno być możli­ we wyłączenie niektórych banków centralnych wydających ratingi kredytowe z  zakresu niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że spełniają one odpowiednie mające zasto­ sowanie warunki, zapewniające niezależność  i  uczciwość ich działalności w  zakresie ratingu kredytowego  i  co naj­ mniej tak rygorystyczne, jak wymogi ustanowione w niniej­ szym rozporządzeniu.

Agencje ratingowe odgrywają istotną rolę na globalnych rynkach papierów wartościowych  i  rynkach bankowości, gdyż ich ratingi kredytowe są wykorzystywane przez inwe­ storów, kredytobiorców, emitentów  i  rządy jako element procesu podejmowania świadomych decyzji inwestycyj­ nych i finansowych. Instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w  dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubez­ pieczenia na życie, zakłady ubezpieczeń na życie, zakłady reasekuracji, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w  zbywalne papiery wartościowe  (UCITS)  i  instytucje pra­ cowniczych programów emerytalnych mogą wykorzysty­ wać te ratingi kredytowe jako punkt odniesienia do obliczania swoich wymogów kapitałowych na potrzeby wy­ płacalności lub do obliczania ryzyka swojej działalności inwestycyjnej. Skutkiem tego ratingi kredytowe mają istot­ ny wpływ na funkcjonowanie rynków oraz na zaufanie in­ westorów i konsumentów. Kluczowe znaczenie ma zatem,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 302 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L302 - 97 z 200917.11.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (1)

  • Dz. U. L302 - 32 z 200917.11.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.