Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 302 POZ 32

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 302 POZ 32

Strona 1 z 74
L 302/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2009

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY 2009/65/WE z dnia 13  lipca  2009  r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w  zbywalne papiery wartościowe  (UCITS) (wersja  przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Ustawodawstwa krajowe regulujące przedsiębiorstwa zbio­ rowego inwestowania powinny zostać skoordynowane w  celu zbliżenia warunków konkurencji między tymi przedsiębiorstwami na poziomie wspólnotowym, a jedno­ cześnie w  celu zapewnienia bardziej skutecznej  i  bardziej jednolitej ochrony posiadaczy jednostek uczestnictwa. Koordynacja taka ułatwi usunięcie ograniczeń swobodne­ go przepływu jednostek uczestnictwa w  UCITS we Wspólnocie. Uwzględniając te cele, wskazane jest zapewnienie wspól­ nych podstawowych zasad dotyczących udzielania zezwo­ leń, nadzoru, struktury  i  działalności UCITS mających swoją siedzibę w państwach członkowskich oraz informa­ cji, jakie są obowiązane publikować. Koordynacja ustawodawstw państw członkowskich po­ winna ograniczyć się do UCITS innych niż te typu zamk­ niętego, które promują sprzedaż swoich jednostek uczestnictwa w  obrocie publicznym we Wspólnocie. Po­ żądane jest, aby w  ramach celów inwestycyjnych zezwo­ lono UCITS na dokonywanie inwestycji w  instrumenty finansowe inne niż zbywalne papiery wartościowe, które są wystarczająco płynne. Instrumenty finansowe, które kwalifikują się, aby być aktywami inwestycyjnymi portfela UCITS, powinny być wymienione w niniejszej dyrektywie. Wybór inwestycji do portfela za pomocą indeksu jest tech­ niką zarządzania. W przypadku gdy przepis niniejszej dyrektywy wymaga podjęcia działań przez UCITS, należy rozumieć, że przepis ten odnosi się do spółki zarządzającej w przypadkach, gdy UCITS zostało ustanowione jako fundusz wspólny zarzą­ dzany przez spółkę zarządzającą  i  gdy fundusz ten nie może działać z własnej inicjatywy, gdyż nie ma osobowo­ ści prawnej. Do celów dyrektywy  2004/39/WE Parlamentu Europej­ skiego  i  Rady z  dnia 21  kwietnia  2004  r. w  sprawie ryn­ ków instrumentów finansowych (4) jednostki uczestnictwa UCITS uznaje się za instrumenty finansowe.

Dyrektywa Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonaw­ czych  i  administracyjnych odnoszących się do przedsię­ biorstw zbiorowego inwestowania w  zbywalne papiery wartościowe  (UCITS) (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, dyrektywa ta powinna zo­ stać przekształcona. Dyrektywa 85/611/EWG przyczyniła się w dużym stopniu do rozwoju  i  sukcesu europejskiego rynku funduszy in­ westycyjnych. Jednakże pomimo ulepszeń wprowadza­ nych od momentu przyjęcia dyrektywy, a w szczególności w  2001  r., stało się powoli jasne, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do ram prawnych dotyczących UCITS w  celu dostosowania ich do rynków finansowych dwudziestego pierwszego wieku. Zielona księga Komisji z  dnia 12  lipca  2005  r. w  sprawie usprawnienia ram prawnych UE dla funduszy inwestycyjnych rozpoczęła publiczną debatę na temat sposobu, w  jaki dyrektywa 85/611/EWG powinna zostać zmieniona w ce­ lu sprostania nowym wyzwaniom. W  procesie intensyw­ nych konsultacji sformułowano podzielany przez większość wniosek o  konieczności wprowadzenia zasad­ niczych zmian w tej dyrektywie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 302 POZ 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L302 - 97 z 200917.11.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (1)

  • Dz. U. L302 - 1 z 200917.11.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.