Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 302 POZ 97

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (1)

Data ogłoszenia:2009-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 302 POZ 97

Strona 1 z 31
17.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/97

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/111/WE z dnia 16 września 2009  r. zmieniająca dyrektywy  2006/48/WE, 2006/49/WE  i  2007/64/WE w  odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

(4) (3)

powiązanych instytucji kredytowych, które powstały na ich terytorium. Należy zatem usunąć limity czasowe okre­ ślone w art. 3 tej dyrektywy, aby zapewnić równe warunki konkurencji pomiędzy instytucjami kredytowymi w  pań­ stwach członkowskich. Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego powinien opracować wytyczne w ce­ lu wzmocnienia konwergencji praktyk nadzorczych w tym zakresie. Hybrydowe instrumenty kapitałowe odgrywają istotną rolę w  bieżącym zarządzaniu kapitałem instytucji kredyto­ wych. Instrumenty te pozwalają instytucjom kredytowym osiągnąć zróżnicowaną strukturę kapitału oraz umożliwia­ ją dostęp do szerokiego grona inwestorów finansowych. W dniu 28 października 1998 r. Bazylejski Komitet Nad­ zoru Bankowego przyjął umowę w  sprawie kryteriów kwalifikowalności oraz limitów włączania niektórych ro­ dzajów hybrydowych instrumentów kapitałowych do fun­ duszy własnych podstawowych instytucji kredytowych. Ważne jest zatem ustalenie kryteriów uznawania tych in­ strumentów kapitałowych za fundusze własne podstawo­ we instytucji kredytowych oraz dostosowanie przepisów dyrektywy  2006/48/WE do tego porozumienia. Zmiany w  załączniku  XII do dyrektywy  2006/48/WE wynikają bezpośrednio z określenia tych kryteriów. Fundusze włas­ ne podstawowe, o  których mowa w  art.  57 lit.  a) dyrektywy  2006/48/WE, powinny obejmować wszystkie instrumenty, które na mocy prawa krajowego uznaje się za kapitał własny, których ranga jest taka sama jak akcji zwy­ kłych w trakcie likwidacji i które w pełni pokrywają straty na równi z  akcjami zwykłymi w  sytuacji kontynuowania działalności gospodarczej. Instrumenty te powinny obej­ mować instrumenty zapewniające preferencyjne prawa do wypłaty dywidendy na zasadzie nieskumulowanej, pod warunkiem że zostały one umieszczone w  art.  22 dyrek­ tywy Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r.w spra­ wie rocznych  i  skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków  i  innych instytucji finansowych (5), mają taką samą rangę jak akcje zwykłe w trakcie likwida­ cji i w pełni pokrywają straty na równi z akcjami zwykły­ mi w  sytuacji kontynuowania działalności gospodarczej. Fundusze własne podstawowe, o których mowa w art. 57 lit.  a) dyrektywy  2006/48/WE, powinny obejmować również każdy inny instrument zgodnie z  ustawowymi warunkami dotyczącymi instytucji kredytowych, z  uwzględnieniem szczególnej struktury organizacji po­ mocy wzajemnej, spółdzielni i podobnych instytucji, a któ­ re uznaje się za równoważne akcjom zwykłym pod względem ich cech kapitałowych zwłaszcza w odniesieniu do pokrywania strat. Instrumenty, które podczas likwida­ cji nie mają takiej samej rangi jak akcje zwykłe lub które

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z  konkluzjami Rady Europejskiej  i  ECOFIN oraz międzynarodowymi inicjatywami, takimi jak szczyt G-20 w  dniu 2  kwietnia  2009  r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 302 POZ 97 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L302 - 32 z 200917.11.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (1)

  • Dz. U. L302 - 1 z 200917.11.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.