Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 305 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 14/07/COL z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez zastąpienie starego rozdziału 14 nowym rozdziałem 14 – „Pomoc państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną”

Data ogłoszenia:2009-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 305 POZ 1

Strona 1 z 33
19.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/1

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 14/07/COL z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez zastąpienie starego rozdziału 14 nowym rozdziałem 14 – „Pomoc państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną”

URZĄD NADZORU EFTA (1), UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24 i art. 5 ust. 2 lit. b), UWZGLĘDNIAJĄC art. 1 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Urząd nadaje moc prawną postanowie­ niom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozu­ mienia o Nadzorze i Trybunale Urząd wydaje zawiadomienia lub wytyczne dotyczące kwestii objętych Porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale wyraźnie tak stanowi, lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne, MAJĄC NA UWADZE, że dnia 22 listopada 2006 r. Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej Komisją) przyjęła Wspól­ notowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działal­ ność badawczą, rozwojową i innowacyjną (5), MAJĄC NA UWADZE, że wytyczne te mają również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, MAJĄC NA UWADZE, że należy zapewnić jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE”, zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd przyjmie, po konsultacji z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję, PO KONSULTACJI z Komisją, PRZYWOŁUJĄC FAKT, że Urząd odbył konsultacje z państwami EFTA w przedmiotowej sprawie w pismach skierowanych do Islandii, Norwegii i Liechtensteinu z dnia 10 stycznia 2007 r., PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przyjęte przez Urząd dnia 19 stycznia 1994 r. (4),

PRZYWOŁUJĄC (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale”. Wytyczne w sprawie zastosowania i interpretacji art. 61–62 Poro­ zumienia EOG i art. 1 protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r. (Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1 oraz Suplement EOG z 3.9.1994, nr 32). Wytyczne zostały ostatnio zmienione dnia 13 grudnia 2006 r.; zwane dalej „Wytycznymi w sprawie pomocy państwa”.

Artykuł 1 W Wytycznych w sprawie pomocy państwa wprowadza się zmiany poprzez zastąpienie starego rozdziału 14 nowym rozdziałem 14 – „Pomoc państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną”. Nowy rozdział jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Skreśla się stary rozdział 14 – „Pomoc na działalność badawczą i rozwojową”.

(5) Dz.U. C 323 z 30.12.2006, s. 1.

L 305/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2009

Artykuł 3 Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji oraz nowy rozdział 14. Artykuł 4 Komisja Europejska zostaje poinformowana, zgodnie z lit. d) protokołu 27 Porozumienia EOG, w drodze przekazania egzemplarza niniejszej decyzji zawierającej nowy rozdział 14. Artykuł 5 Niniejsza decyzja, zawierająca załączony nowy rozdział 14, zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 305 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.