Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Austrię na rzecz przedsiębiorstwa Postbus w powiecie Lienz C 16/07 (ex NN 55/06) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7034) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 26

Strona 1 z 16
L 306/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Austrię na rzecz przedsiębiorstwa Postbus w powiecie Lienz C 16/07 (ex NN 55/06) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7034)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/845/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(2)

o informacje dotyczące tej skargi. Pismem z dnia 3 października 2005 r. (5) Austria dostarczyła Komisji wymagane informacje. Pismem z dnia 30 maja 2007 r. (6) Komisja poinformo­ wała Austrię o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu WE w odniesieniu do przedmiotowego środka pomocy. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag (7). Republika Austrii przedstawiła uwagi pismem z dnia 18 lipca 2007 r. (8). Pismem z dnia 24 lipca 2007 r. (9) skarżący poinfor­ mował Komisję, że nie jest zainteresowany kontynuowa­ niem sprawy. Komisja nie otrzymała uwag od innych zainteresowanych stron.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1), a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1) (4) (3)

Pismami otrzymanymi przez Komisję dnia 2 sierpnia 2002 r. (2) i dnia 23 sierpnia 2003 r. (3) prywatna austriacka spółka transportu autobusowego złożyła skargę do Komisji w sprawie domniemanej pomocy państwa przyznanej w 2002 r. przez tyrolski urząd transportu publicznego (Verkehrsverbund Tirol GmbH, zwany dalej „Verkehrsverbund Tirol”) na rzecz jej konku­ renta – przedsiębiorstwa publicznego Postbus AG (zwanego dalej „Postbus”). Pismem z dnia 14 lipca 2005 r. (4) Komisja zwróciła się do Austrii

referencyjnym referencyjnym referencyjnym TREN TREN TREN (2002) (2002) (2005)

(5)

(6)

(1) Dz.U. C 162 z 14.7.2007, s. 19. (2) Zarejestrowane pod numerem A/63803. (3) Zarejestrowane pod numerem A/68846. (4) Zarejestrowane pod numerem D/113701.

(5) Zarejestrowane pod numerem referencyjnym TREN (2006) A/15295. (6) Zarejestrowane pod numerem referencyjnym C(2007) 2209 wersja ostateczna. (7) Zob. przypis 1. (8) Zarejestrowane pod numerem referencyjnym TREN (2007) A/38864. (9) Zarejestrowane pod numerem referencyjnym TREN (2007) A/39395.

20.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/27

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY 2.1. Środek będący przedmiotem postępowania 2.1.1. Kontekst

(7)

(13)

Verkehrsverbund Tirol jest spółką publiczną podlegającą przepisom prawa prywatnego. Podobne podmioty istnieją we wszystkich innych regionach i są powszechnie nazy­ wane Verkehrsverbundgesellschaften. Podmioty te są odpo­ wiedzialne za planowanie i koordynację transportu auto­ busowego w swoich regionach. Zgodnie z Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regional­ verkehrs (federalną ustawą o organizacji publicznego transportu pasażerskiego, zwaną dalej „ÖPNRV-G”) podmioty te otrzymują roczne dotacje od właściwych krajów związkowych w celu zapewnienia odpowiedniego publicznego transportu pasażerskiego w regionie. Dnia 12 lipca 2002 r. Verkehrsverbund Tirol i Postbus zawarły umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu pasażerskiego dla linii autobusowych numer 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 i 5052 w powiecie Lienz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 45 z 200920.11.2009

  Decyzja Kolegium 2009–8 w sprawie przyjęcia rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do Eurojustu

 • Dz. U. L306 - 39 z 200920.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia między Komisją Europejską a Organem Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L306 - 23 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L306 - 21 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L306 - 20 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L306 - 16 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L306 - 14 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L306 - 5 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2010 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie i wprowadzające pewne odstępstwa od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3149/92

 • Dz. U. L306 - 3 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od długości geograficznej 45° W, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Grecji

 • Dz. U. L306 - 1 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.