Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia między Komisją Europejską a Organem Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2009-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 39

Strona 1 z 5
20.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia między Komisją Europejską a Organem Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych (2009/846/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wymiany informacji niejawnych pomiędzy Organem Nadzoru Europejskiego GNSS a Europejską Agencją Kosmiczną, Radą i państwami członkowskimi.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (1), w szczególności jego art. 13,

Na mocy decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (3) Komisja zmieniła swój regulamin wewnętrzny w celu wprowadzenia przepisów określających obowiązujące podstawowe zasady i minimalne standardy bezpieczeń­ stwa, w szczególności w odniesieniu do informacji niejawnych w Unii Europejskiej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Jak to ujęto w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 683/2008, publiczne zarządzanie obydwoma progra­ mami jest oparte na zasadzie ścisłego podziału kompe­ tencji między Wspólnotę, reprezentowaną przez Komisję, Organ Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) powołany rozporządze­ niem Rady (WE) nr 1321/2004 (2) oraz Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), przy czym to Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie programami.

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 Organ Nadzoru Europejskiego GNSS stosuje zasady doty­ czące bezpieczeństwa zawarte w decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom. Obejmują one między innymi przepisy dotyczące wymiany informacji niejawnych, ich przetwa­ rzania i przechowywania.

(7)

(2)

Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 683/2008, regulujący kwestie zarządzania bezpieczeństwem europejskich systemów radionawigacji satelitarnej, stanowi w szczególności, że to Komisja zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem obu systemów, które powstaną dzięki wspomnianym programom.

Nie ustanowiono dotychczas stosownych ram umożliwia­ jących wymianę informacji niejawnych między Komisją a Organem Nadzoru Europejskiego GNSS oraz prowa­ dzenie za pośrednictwem Komisji wymiany informacji niejawnych pomiędzy Organem Nadzoru Europejskiego GNSS a Europejską Agencją Kosmiczną, Radą i państwami członkowskimi.

(8)

(3)

Z kolei w art. 16 przedmiotowe rozporządzenie stanowi, że rolą Organu Nadzoru Europejskiego GNSS jest zapew­ nienie działania centrum monitorowania bezpieczeństwa systemu Galileo oraz akredytacji systemów w zakresie ich bezpieczeństwa i zgodnie z wytycznymi przedstawio­ nymi przez Komisję.

Jak wynika z powyższego, konieczne jest zawarcie poro­ zumienia między Komisją Europejską a Organem Nadzoru Europejskiego GNSS w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych. Treść porozumienia tego rodzaju została wynegocjowana przez Komisję i Organ Nadzoru Europejskiego GNSS; porozumienie to należy teraz zatwierdzić i podpisać,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(4)

Zadania w zakresie programu Galileo oraz europejskiego systemu wspomagania satelitarnego EGNOS, powierzone na mocy przywołanych wyżej przepisów bądź to Komisji, bądź też Organowi Nadzoru Europejskiego GNSS, wymagają wymiany informacji niejawnych pomiędzy tymi dwoma organami. Wymagają one również prowadzonej za pośrednictwem Komisji

Niniejszym zatwierdza się porozumienie między Komisją Euro­ pejską a Organem Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych.

Tekst porozumienia załączony jest do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 45 z 200920.11.2009

  Decyzja Kolegium 2009–8 w sprawie przyjęcia rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do Eurojustu

 • Dz. U. L306 - 26 z 200920.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Austrię na rzecz przedsiębiorstwa Postbus w powiecie Lienz C 16/07 (ex NN 55/06) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7034) (1)

 • Dz. U. L306 - 23 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L306 - 21 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L306 - 20 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L306 - 16 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L306 - 14 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L306 - 5 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2010 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie i wprowadzające pewne odstępstwa od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3149/92

 • Dz. U. L306 - 3 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od długości geograficznej 45° W, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Grecji

 • Dz. U. L306 - 1 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.