Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Kolegium 2009–8 w sprawie przyjęcia rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do Eurojustu

Data ogłoszenia:2009-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 45

Strona 1 z 22
20.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/45

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA KOLEGIUM 2009–8 w sprawie przyjęcia rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do Eurojustu

KOLEGIUM EUROJUSTU, (6)

uwzględniając decyzję Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustana­ wiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (2002/187/WSiSW) (1), zmienioną decyzją Rady (2003/659/WSiSW) (2), w szczególności jej art. 37, uwzględniając rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2003 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 652/2008 (4), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

Zważywszy, że Eurojust jest finansowany z subwencji rocznej obciążającej budżet Wspólnoty, harmonogram ustalania budżetu, prezentacji rozliczeń i udzielania abso­ lutorium powinien być dostosowany do równorzędnych przepisów ogólnego rozporządzenia finansowego.

Z tego samego względu Eurojust musi stosować się do tych samych wymagań co instytucje wspólnotowe w udzielaniu zamówień publicznych i dotacji; w tym przypadku wystarczy odniesienie do odpowiednich prze­ pisów ogólnego rozporządzenia finansowego.

(8)

Po zmianie ramowego rozporządzenia finansowego rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 652/2008 konieczne jest dostosowanie zasad finansowych Eurojustu w celu ich uzgodnienia z przepisami zmienionego ramowego rozporządzenia finansowego. Eurojust ma osobowość prawną i ponosi pełną odpowie­ dzialność za sporządzenie i wykonanie swojego budżetu. Istnieje konieczność określenia zasad sporządzania i wykonywania budżetu Eurojustu, a także zasad regulu­ jących prezentację i kontrolę rozliczeń. Istnieje ponadto konieczność określenia uprawnień i zakresu odpowiedzialności Kolegium Eurojustu, inten­ denta, księgowego, administratora środków zaliczkowych i audytora wewnętrznego. Należy ustanowić skuteczne systemy kontroli w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej.

Rozporządzenie finansowe musi odzwierciedlać specjalne wymagania Eurojustu jako jednostki ds. współpracy sądowej. Powinno ono w pełni uwzględniać sensytywny charakter operacji przeprowadzanych przez Eurojust, w szczególności w odniesieniu do dochodzenia i ścigania.

(9)

(2)

Zmienione rozporządzenie finansowe mające zastoso­ wanie do budżetu Eurojustu musi być przyjęte jedno­ myślnie przez Kolegium po wyrażeniu przez Komisję zgody na zmiany.

(3)

(10)

Komisja zgodziła się na rozporządzenie wraz z odstępstwem od ramowego rozporządzenia finanso­ wego,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(5)

TYTUŁ I PRZEDMIOT

(1 )

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 44. (3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72. (4) Dz.U. L 181 z 10.7.2008, s. 23.

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie objaśnia główną zasadę i reguły regu­ lujące ustanowienie i wykonanie budżetu Eurojustu.

L 306/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2009

Artykuł 2 Do celów niniejszego rozporządzenia: 1) „decyzja o Eurojuście” oznacza decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną prze­ stępczością (2002/187/WSiSW), zmienioną decyzją Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. (2003/659/WSiSW); 2) „Eurojust” oznacza jednostkę ds. współpracy sądowej usta­ nowioną na mocy decyzji o Eurojuście jako organ Unii Europejskiej; 3) „Kolegium” oznacza jednostkę, o której mowa w art. 10 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 39 z 200920.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia między Komisją Europejską a Organem Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L306 - 26 z 200920.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Austrię na rzecz przedsiębiorstwa Postbus w powiecie Lienz C 16/07 (ex NN 55/06) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7034) (1)

 • Dz. U. L306 - 23 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L306 - 21 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L306 - 20 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L306 - 16 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L306 - 14 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L306 - 5 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2010 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie i wprowadzające pewne odstępstwa od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3149/92

 • Dz. U. L306 - 3 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od długości geograficznej 45° W, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Grecji

 • Dz. U. L306 - 1 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.