Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2010 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie i wprowadzające pewne odstępstwa od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3149/92

Data ogłoszenia:2009-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 5

(13)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby w przypadku produktów zaliczanych do pierwszej kategorii łączna ilość tłuszczu mlecznego wynosiła co najmniej 20 % ich łącznej masy, a produkcja łącznej ilości produktów zaliczanych do drugiej kategorii wymagała ilości mleka odpowiadającej co najmniej 90 % ich łącznej masy.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


3. Sprawozdania z postępu prac w odniesieniu do planu dystrybucji w 2010 r., przewidziane w art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92, zawierają szczegółowy wykaz produktów, które podlegają dystrybucji, w podziale na kategorie o „wysokiej zawartości tłuszczu” lub „pozostałe”.

Artykuł 1 W 2010 r. dystrybucja żywności do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie, w zastosowaniu art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, jest realizowana zgodnie z rocznym planem dystrybucji przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5 1. Zezwala się na wewnątrzwspólnotowe przekazywanie produktów wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia na warunkach określonych w art. 7 rozporzą­ dzenia (EWG) nr 3149/92.

20.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/7

2. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92, w przypadku przeniesienia odtłuszczonego mleka w proszku lub masła z państwa członkowskiego, w którego zapasach interwencyj­ nych produkty te się znajdują, do państwa członkowskiego, gdzie będą one wykorzystane do realizacji rocznego planu dystrybucji przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu, podmioty gospodarcze nie mają możliwości wprowadzania wycofanych produktów na rynek w pierwszym państwie członkowskim, ale są zobowiązane do przeniesienia ich do drugiego państwa członkowskiego. Artykuł 6 W celu realizacji rocznego planu dystrybucji, o którym mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, za termin obowiązujący w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 przyjmuje się dzień 1 października 2009 r. Artykuł 7 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

L 306/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2009

ZAŁĄCZNIK I ROCZNY PLAN DYSTRYBUCJI NA ROK BUDŻETOWY 2010 a) Środki finansowe udostępnione poszczególnym państwom członkowskim w celu realizacji planu 2010:

(w EUR) Państwo członkowskie: Rozkład

Belgique/België България Česká republika Eesti Éire/Ireland Elláda España France Italia Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Polska Portugal România Slovenija Suomi/Finland Razem

7 806 433 8 565 832 133 893 761 012 818 816 20 044 478 52 623 664 78 103 609 122 456 856 5 119 849 8 859 115 107 483 14 770 126 698 841 97 405 034 22 516 761 29 951 704 2 619 927 4 636 567 478 000 000

20.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/9

b) Ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów interwencyjnych Wspólnoty dla celów dystry­ bucji w każdym państwie członkowskim w ilościach nieprzekraczających wartości maksymalnych określonych w lit. a):

(w tonach) Państwo członkowskie Zboża Masło Odtłuszczone mleko w proszku Cukier

Belgique/België България Česká republika Eesti Eire/Ireland Elláda España France Italia Latvija Lietuva Magyarország Malta Polska Portugal România Slovenija Suomi/Finland Razem

29 067 54 104 302 5 147 — 64 397 181 248 168 998 283 206 22 951 40 317 95 687 4 740 387 305 47 522 135 555 9 810 25 371 1 555 726

1 285 — 20 — 350 — 9 335 13 033 20 000 — 145 — — 1 901 5 079 — — — 51 148

— — 22 1 — 5 889 1 603 12 050 18 166 969 1 212 — — 17 952 1 826 4 500 600 500 65 290

1 507 1 724 9 — — — 3 483 3 247 4 006 — 1 182 1 938 — 10 823 1 045 5 577 289 — 34 832

Dotacja dla Luksemburga przeznaczona na zakup odtłuszczonego mleka w proszku na rynku wspólnotowym: 101 880 EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 45 z 200920.11.2009

  Decyzja Kolegium 2009–8 w sprawie przyjęcia rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do Eurojustu

 • Dz. U. L306 - 39 z 200920.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia między Komisją Europejską a Organem Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L306 - 26 z 200920.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Austrię na rzecz przedsiębiorstwa Postbus w powiecie Lienz C 16/07 (ex NN 55/06) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7034) (1)

 • Dz. U. L306 - 23 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L306 - 21 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L306 - 20 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L306 - 16 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L306 - 14 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L306 - 3 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od długości geograficznej 45° W, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Grecji

 • Dz. U. L306 - 1 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.