Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2010 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie i wprowadzające pewne odstępstwa od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3149/92

Data ogłoszenia:2009-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 5

Strona 1 z 5
20.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2010 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie i wprowadzające pewne odstępstwa od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3149/92

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f) oraz g) w związku z jego art. 4,

Artykuł 2 ust. 3 pkt 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 przewiduje dotację przeznaczoną na zakup na rynku produktów czasowo niedostępnych w ramach zapasów interwencyjnych. Uwzględniając, że zapasy zbóż przechowywane obecnie przez agencje interwen­ cyjne nie są wystarczające do pokrycia przydziałów odpowiadających wnioskom o zboża i ryż, należy okre­ ślić wysokość dotacji, aby umożliwić zakupy na rynku zbóż lub ryżu niezbędne do realizacji planu dystrybucji w roku budżetowym 2010. Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 usta­ nawia przekazywanie między państwami członkowskimi produktów niedostępnych z zapasów interwencyjnych w państwie członkowskim, w którym występuje na nie zapotrzebowanie w ramach realizacji rocznego planu dystrybucji. Należy zatem zezwolić na niezbędne przeka­ zywanie wewnątrzwspólnotowe w celu realizacji tego planu w 2010 r. na warunkach określonych w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92. Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92, w przypadkach gdy przewiduje się przekazywanie produktów z państwa członkowskiego, w którym są one przechowywane, w ramach interwencji do innego, przewiduje dla podmiotów gospodarczych opcję skła­ dania ofert z pominięciem przewozu produktów pocho­ dzących z zapasów interwencyjnych do państwa człon­ kowskiego składającego wniosek. Artykuł 25 rozporzą­ dzenia (EWG) nr 1234/2007 przewiduje, że zbyt produktów zakupionych w ramach interwencji publicznej odbywa się w sposób pozwalający uniknąć zakłóceń rynku. W związku z obecną sytuacją na rynku sektora mleczar­ skiego, która charakteryzuje się niskim poziomem cen, stosowanie opcji przewidzianej w art. 7 ust. 3 rozporzą­ dzenia (EWG) nr 3149/92 nie powinno być dozwolone w planie dystrybucji w 2010 r. w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku, w celu zapobieg­ nięcia ewentualnym zakłóceniom rynku w następstwie uwolnienia tych produktów na niektórych rynkach, które już są dobrze zaopatrzone. Z tego samego powodu należy ograniczyć korzystanie z możliwości oferowanych podmiotom gospodarczym w art. 4 ust. 2 oraz 2a wymienionego rozporządzenia, tak by przetwory mleczne przeznaczone do dystrybucji osobom najbar­ dziej potrzebującym we Wspólnocie spełniały pewne wymogi w zakresie ich składu oraz ilości mleka wyko­ rzystywanego do ich produkcji. W celu monitorowania przestrzegania tej zasady w swych sprawozdaniach z postępu prac państwa członkowskie powinny przewi­ dzieć szczegółowy wykaz produktów, które podlegają dystrybucji, w podziale na kategorie o „wysokiej zawar­ tości tłuszczu” lub „pozostałe”.

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 306 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 45 z 200920.11.2009

  Decyzja Kolegium 2009–8 w sprawie przyjęcia rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do Eurojustu

 • Dz. U. L306 - 39 z 200920.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia między Komisją Europejską a Organem Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L306 - 26 z 200920.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Austrię na rzecz przedsiębiorstwa Postbus w powiecie Lienz C 16/07 (ex NN 55/06) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7034) (1)

 • Dz. U. L306 - 23 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L306 - 21 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L306 - 20 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L306 - 16 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L306 - 14 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L306 - 3 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od długości geograficznej 45° W, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Grecji

 • Dz. U. L306 - 1 z 200920.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.