Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 308 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii i ustanawiające administrowanie nimi oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 933/2002

Data ogłoszenia:2009-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 308 POZ 14

Strona 1 z 2
L 308/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1126/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii i ustanawiające administrowanie nimi oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 933/2002

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję 2002/309/WE, Euratom Rady i – w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwaj­ carską (1), w szczególności jej art. 5 ust. 3 tiret pierwsze i art. 5 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

prawodawczym zastępującym rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2002 (4). Zgodnie z umową kontyngenty taryfowe należy otworzyć na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Ponieważ decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2010 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tego samego dnia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(5)

Decyzją nr 2/2008 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 24 czerwca 2008 r. doty­ czącą dostosowania załączników 1 i 2 (2) zastąpiono załączniki 1 i 2 do Umowy między Wspólnotą Euro­ pejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (zwanej dalej „umową”). Zmieniony załącznik 2 do umowy określa koncesje tary­ fowe przyznane przez Wspólnotę na przywóz produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii. Niektóre z tych koncesji taryfowych stosuje się w ramach kontyn­ gentów taryfowych administrowanych zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3). Dla jasności należy ustanowić przepisy wprowadzające te kontyngenty taryfowe na produkty rolne w jednym akcie

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Kontyngenty taryfowe na wymienione w załączniku produkty pochodzące ze Szwajcarii otwiera się corocznie przy stawkach celnych określonych w tym załączniku. Artykuł 2 Kontyngentami taryfowymi, o których mowa w art. 1, adminis­ truje Komisja zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 3 Rozporządzenie (WE) nr 933/2002 traci moc. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 228 z 27.8.2008, s. 3. (3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 11.

(4) Dz.U. L 144 z 1.6.2002, s. 22.

24.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/15

ZAŁĄCZNIK Bez naruszenia reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, treść opisu produktów należy rozumieć jedynie jako wska­ zówkę. System preferencyjny w ramach niniejszego załącznika dotyczy kodów CN według ich stanu w dniu przyjęcia niniejszego rozporządzenia. Jeśli wskazany jest kod ex CN, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zasto­ sowanie kodu CN i odpowiedniego wyszczególnienia.

Nr porząd­ kowy

Kod CN

Podpozycja TARIC

Opis towarów

Okres obowiązy­ wania kontyngentu

Wielkość kontyn­ gentu (masa netto w tonach)

Stawka celna w ramach kontyn­ gentu

09.0919

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 308 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 24 z 200924.11.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ułatwień w wykorzystaniu dywidendy cyfrowej w Unii Europejskiej (1)

 • Dz. U. L308 - 20 z 200924.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (1)

 • Dz. U. L308 - 17 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1090/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L308 - 5 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające część III.2, III.3 i III.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

 • Dz. U. L308 - 3 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1124/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żarłacza śledziowego w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L308 - 1 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.