Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 309 POZ 51 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1108/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylające dyrektywę 2006/23/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 309 POZ 51 - Strona 11

Strona 11 z 20

10. (**) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26. (***) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 22.”; 8) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Statki powietrzne, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. d), a także ich załoga i ich użytkowanie spełniają obowiązujące normy ICAO. W zakresie nieuregulo­ wanym takimi normami statki te i ich użytkowanie spełniają wymagania ustanowione w załącznikach I, III, IV i, w stosownych przypadkach, w załączniku Vb, pod warunkiem że wymagania te nie są sprzeczne z prawami państw trzecich wynikającymi z konwencji międzynarodowych.”; b) w ust. 5 dodaje się literę w brzmieniu: „e) uwzględniane były aspekty bezpieczeństwa zwią­ zane z ATM/ANS.”; 9) art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa członkowskie, Komisja i Agencja współpra­ cują w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem i przepisami wykonawczymi do niego.”; 10) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:


„4. W oczekiwaniu na wejście w życie środków, o których mowa w art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 6 i art. 9 ust. 4, i na wygaśnięcie wszelkich okresów przejścio­ wych przewidzianych na mocy tych środków, a także bez uszczerbku dla przepisów art. 69 ust. 4, certyfikaty, których nie można wydać zgodnie z niniejszym rozpo­ rządzeniem, mogą być wydawane na podstawie obowią­ zujących przepisów krajowych.

5. W oczekiwaniu na wejście w życie środków, o których mowa w art. 8 ust. 5, i na wygaśnięcie wszel­ kich okresów przejściowych przewidzianych na mocy tych środków, a także bez uszczerbku dla przepisów art. 69 ust. 4, certyfikaty, których nie można wydać zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, mogą być wydawane na podstawie obowiązujących przepisów krajowych.”;

b) dodaje się ustępy w brzmieniu:

„5a. W oczekiwaniu na wejście w życie środków, o których mowa w art. 8a ust. 3 i art. 8c ust. 10, oraz na wygaśnięcie wszelkich okresów przejściowych przewidzianych na mocy tych środków, a także bez uszczerbku dla przepisów art. 69 ust. 4, certyfikaty, których nie można wydać zgodnie z niniejszym rozpo­ rządzeniem, mogą być wydawane na podstawie obowią­ zujących przepisów krajowych.

5b. W oczekiwaniu na wejście w życie środków, o których mowa w art. 8b ust. 6 i na wygaśnięcie wszelkich okresów przejściowych przewidzianych na mocy tych środków, a także bez uszczerbku dla prze­ pisów art. 69 ust. 4, certyfikaty, których nie można wydać zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, mogą być wydawane na podstawie obowiązujących przepisów krajowych lub, w stosownych przypadkach, na podstawie stosownych wymogów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (*) ___________ (*) Dz.U. L 335 z 21.12.2005, s. 13.”; 11) w art. 13 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Kwalifikowane jednostki nie wydają certyfikatów.”;

12) art. 18 lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c) wydaje specyfikacje certyfikacyjne i akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań, jak również wszelkie materiały zawierające wytyczne doty­ czące stosowania niniejszego rozporządzenia i przepisów wykonawczych do niego;

L 309/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2009

d) podejmuje właściwe decyzje dotyczące stosowania art. 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 54 i 55, w tym przyzna­ wania posiadaczom wydanych przez nią certyfikatów odstępstw od istotnych wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz jego przepisach wykonawczych w przypadku zaistnienia ograniczonych w czasie nieprzewidzianych nagłych okoliczności lub potrzeb operacyjnych związanych z użytkowaniem, pod warunkiem że odstępstwa nie mają negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa, że przyznawane są na okres nieprzekraczający dwóch miesięcy, są zgło­ szone Komisji oraz że nie są odnawiane;”;

a) prowadzi, samodzielnie lub za pośrednictwem krajo­ wych władz lotniczych lub kwalifikowanych jednostek, kontrole i audyty organizacji, którym wydaje certyfikaty, a także, w odpowiednich przypadkach, ich personelu; b) wydaje i odnawia certyfikaty organizacjom szkolącym kontrolerów ruchu lotniczego, znajdującym się poza terytorium państw członkowskich, a także, w odpowiednich przypadkach, ich personelowi; c) zmienia, zawiesza lub cofa stosowny certyfikat, jeżeli warunki, na podstawie których został on przez nią wydany, nie są już spełniane lub jeżeli organizacja lub osoba fizyczna, której wydano certyfikat, nie dopełnia obowiązków nałożonych na nią przez niniejsze rozpo­ rządzenie lub przepisy wykonawcze do niego.”; 15) w art. 33 ust. 2 lit. c) datę „30 września” zastępuje się datą „30 listopada”; 16) art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 309 POZ 51 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L309 - 87 z 200924.11.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (  Dz.U. L 177 z 4.7.2008)

  • Dz. U. L309 - 71 z 200924.11.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (1)

  • Dz. U. L309 - 1 z 200924.11.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.