Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 17

Kolejne numery przydzielane są pozostałym krajom w porządku chronologicznym zgodnie z ratyfikacją lub ich przystąpieniem do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymogów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być zamontowane i/ lub stosowane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymogów, a Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych powiadamia Umawiające się Strony Porozumienia o przydzielonych w ten sposób numerach.


31.1.2009 5.6.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/5

Jeżeli stwierdzono, że zgrupowane, sprzężone lub dwustronnie zamontowane światła spełniają wymagania kilku regulaminów, wystarczy umieścić pojedynczy międzynarodowy znak homologacji składający się z okręgu otaczającego literę „E” z następującym po niej numerem wskazującym kraj, który udzielił homologacji, numerem homologacji oraz, jeżeli to niezbędne, wymaganą strzałką. Ten znak homologacji może być umieszczony w dowolnym miejscu na zgrupowanych, sprzężonych lub dwustronnie zamontowanych światłach, pod warunkiem że:

5.6.1.1. jest widoczny po ich zainstalowaniu; 5.6.1.2. żadna część zgrupowanych, sprzężonych lub dwustronnie zamontowanych świateł, która przepuszcza światło, nie może być usunięta bez jednoczesnego usunięcia znaku homologacji. 5.6.2. Symbol identyfikacji każdego światła zgodny z każdym regulaminem, na podstawie którego udzielono homologacji, wraz z odpowiednią serią zmian obejmujących najnowsze główne zmiany techniczne wprowadzone do regulaminu w momencie wydawania homologacji, zostaje umieszczony:

5.6.2.1. na odpowiedniej powierzchni emitującej światło, 5.6.2.2. lub w grupie, w taki sposób, aby każde ze zgrupowanych, sprzężonych lub dwustronnie zamontowanych świateł mogło być jednoznacznie zidentyfikowane (zob. przykłady możliwości zamieszczone w załączniku 3). 5.6.3. Wymiary elementów takiego pojedynczego znaku homologacji nie mogą być mniejsze niż minimalne wymiary najmniejszego z indywidualnych znaków wymaganych przez regulamin, na podstawie którego udzielono homologacji. Każdy zatwierdzony typ otrzymuje numer homologacji. Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi zgrupowanych, sprzężonych lub dwustronnie montowanych świateł objętych niniejszym regulaminem. Znak homologacji musi być łatwy do odczytania i nieusuwalny. Załącznik 3 do niniejszego regulaminu zawiera przykłady rozmieszczenia znaków homologacji na pojedynczym świetle (rysunek 1) oraz na zgrupowanych, sprzężonych lub dwustronnie zamontowanych światłach (rysunek 2) wraz z wszystkimi dodatkowymi symbolami opisanymi powyżej.

5.6.4.

5.7. 5.8.

6.

SPECYFIKACJA OGÓLNA

6.1.

Urządzenia odblaskowe muszą być tak skonstruowane, aby funkcjonowały poprawnie również w warunkach normalnej eksploatacji. Ponadto nie mogą mieć żadnych wad konstrukcyjnych lub produkcyjnych ujemnie wpływających na ich sprawne działanie lub utrzymanie w dobrym stanie. Demontaż elementów urządzeń odblaskowych nie może być łatwy. Optyczne zestawy odblaskowe nie mogą być wymienne. Zewnętrzna powierzchnia urządzeń odblaskowych musi być łatwa do czyszczenia. Zatem nie może to być powierzchnia nierówna; ewentualne wypukłości nie mogą utrudniać czyszczenia. W przypadku urządzeń klasy IVA środki, za pomocą których urządzenia te są mocowane, muszą umożliwiać stałe i trwałe połączenie urządzenia z pojazdem. W warunkach normalnej eksploatacji nie może być dostępu do wewnętrznej powierzchni retroreflektorów.

6.2. 6.3. 6.4.

6.5.

6.6.

L 31/6

7.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2009

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA (BADANIA)

7.1.

Urządzenia odblaskowe muszą również spełniać warunki w zakresie wymiarów i kształtu oraz wymogi kolorymetryczne, fotometryczne, fizyczne i mechaniczne określone w załącznikach 5–11 i w załączniku 13 niniejszego regulaminu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 35 z 200931.1.2009

    Regulamin nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L31 - 0 z 200931.1.2009

    Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.