Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1128/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej

Data ogłoszenia:2009-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 1

25.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1128/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2611/95 z dnia 25 października 1995 r. ustanawiające możliwość przy­ znawania pomocy krajowej w ramach rekompensaty za straty poniesione w dochodach z działalności rolniczej spowodowane przepływami pieniężnymi w innych państwach członkowskich (5) dotyczyło możliwości przy­ znania na okres trzech lat pomocy, którą należało zgła­ szać przed dniem 30 czerwca 1996 r., a zatem nie wywołuje już skutków.

Zwiększenie przejrzystości prawa wspólnotowego jest zasadniczym elementem strategii lepszego stanowienia prawa wdrażanej przez instytucje Wspólnoty. W tym kontekście należy usunąć z obowiązującego prawodaw­ stwa akty prawne, które nie wywołują już rzeczywistych skutków. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2602/69 z dnia 18 grudnia 1969 r. w sprawie utrzymania procedury komitetów zarządzających (2) nie wywołuje już skutków, ponieważ jego treść została włączona do kolejnych aktów prawnych. Decyzja Rady 85/360/EWG z dnia 16 lipca 1985 r. w sprawie restrukturyzacji systemu badań statystycznych w dziedzinie rolnictwa w Grecji (3) dotyczyła lat 1986–1996, a zatem nie wywołuje już skutków. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3570/90 z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie odstępstw w odniesieniu do badań statystycznych w dziedzinie rolnictwa w Niemczech w związku ze zjednoczeniem Niemiec (4) miało być stosowane w okresie przejściowym po zjedno­ czeniu Niemiec, a zatem nie wywołuje już skutków.

Opinia dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. Dz.U. L 324 z 27.12.1969, s. 23. Dz.U. L 191 z 23.7.1985, s. 53. Dz.U. L 353 z 17.12.1990, s. 8. (7)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1107/2007 z dnia 26 września 2007 r. wprowadzające, w odniesieniu do odłogowania w 2008 r., odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiającego systemy wsparcia dla rolników (6) dotyczyło jedynie roku 2008, a zatem nie wywołuje już skutków.

(2)

Ze względów pewności prawa i jego jasności powyższe nieaktualne rozporządzenia i decyzję należy uchylić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 1. Niniejszym uchyla się rozporządzenia (EWG) nr 2602/69, (EWG) nr 3570/90, (WE) nr 2611/95 i (WE) nr 1107/2007 oraz decyzję 85/360/EWG.

(4)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

2. Uchylenie rozporządzeń oraz decyzji, o których mowa w ust. 1, pozostaje bez uszczerbku dla obowiązywania wspól­ notowych aktów prawnych przyjętych na podstawie tych rozporządzeń oraz tej decyzji.

(5) Dz.U. L 268 z 10.11.1995, s. 3. (6) Dz.U. L 253 z 28.9.2007, s. 1.

L 310/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2009

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 34 z 200925.11.2009

  Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego

 • Dz. U. L310 - 29 z 200925.11.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów (1)

 • Dz. U. L310 - 26 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1090/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L310 - 24 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Marroni del Monfenera (ChOG)]

 • Dz. U. L310 - 22 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Moutarde de Bourgogne (ChOG))

 • Dz. U. L310 - 5 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów objętych interwencją

 • Dz. U. L310 - 3 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.