Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 29

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów (1)

Data ogłoszenia:2009-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 29

Strona 1 z 4
25.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/29

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

w dziedzinie ochrony środowiska i objęcie nimi maszyn do stosowania produktów biobójczych do dnia 31 grudnia 2012 r.

Uznaje się, że stosowanie pestycydów stanowi zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska. W swoim komunikacie z dnia 12 lipca 2006 r., zatytu­ łowanym „Strategia tematyczna w sprawie zrównoważo­ nego stosowania pestycydów”, Komisja przyjęła strategię mającą na celu zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludz­ kiego i dla środowiska wynikających ze stosowania pesty­ cydów. Ponadto Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pesty­ cydów (3) („dyrektywa ramowa”). Projektowanie, wykonanie i konserwacja maszyn do stosowania pestycydów odgrywają znaczącą rolę w ograniczaniu negatywnego oddziaływania pestycydów na zdrowie ludzkie i na środowisko. W odniesieniu do sprzętu do stosowania pestycydów, który znajduje się już w profesjonalnym użytkowaniu, dyrektywa ramowa wprowadza wymagania w zakresie kontroli i konserwacji, którym ma być poddany taki sprzęt. Dyrektywa ramowa ma obecnie zastosowanie do pesty­ cydów, które są środkami ochrony roślin. W związku z tym wskazane jest ograniczenie zakresu niniejszej dyrektywy do maszyn do stosowania pestycydów stano­ wiących środki ochrony roślin. Jednak z uwagi na to, że przewidywane jest rozszerzenie zakresu dyrektywy i objęcie nim produktów biobójczych, Komisja powinna zbadać możliwość rozszerzenia zakresu wymagań

Wymagania w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz, w stosownych przypadkach, zwierząt domowych i mienia, zostały już objęte zakresem dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (4). W związku z tym w dyrektywie 2006/42/WE należy uwzględnić zasadnicze wymagania z zakresu ochrony środowiska w odniesieniu do projektowania i wykonania nowych maszyn do stosowania pestycydów, zapewniając jednocześnie, aby wymagania te były zgodne z wymaganiami dyrektywy ramowej dotyczącej konser­ wacji i kontroli.

(5)

W tym celu konieczne jest również włączenie odniesienia do ochrony środowiska w dyrektywie 2006/42/WE, ograniczając jednocześnie ten cel do rodzaju maszyn oraz do zagrożeń podlegających szczególnym wymaga­ niom w zakresie ochrony środowiska.

(2)

(6)

Maszyny do stosowania pestycydów obejmują maszyny samobieżne, przyczepiane, zamocowane lub półzawie­ szane na pojazdach, instalowane w samolotach oraz maszyny stacjonarne przeznaczone do stosowania pesty­ cydów, zarówno do użytku profesjonalnego, jak i nieprofesjonalnego. Maszyny te obejmują również maszyny posiadające komorę ciśnieniową przenośne lub trzymane w ręku maszyn z własnym napędem lub napę­ dzane ręcznie.

(3)

(7)

(1) Dz.U. C 182 z 4.8.2009, s. 44. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. (3) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.

Niniejsza dyrektywa ogranicza się do zasadniczych wymagań, które muszą spełniać maszyny do stosowania pestycydów przed wprowadzeniem do obrotu lub odda­ niem do użytku, podczas gdy europejskie organizacje normalizacyjne odpowiedzialne są za opracowanie norm zharmonizowanych zawierających szczegółowe specyfikacje dla różnych kategorii tych maszyn w celu ułatwienia producentom dostosowania się do tych wymagań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 34 z 200925.11.2009

  Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego

 • Dz. U. L310 - 26 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1090/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L310 - 24 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Marroni del Monfenera (ChOG)]

 • Dz. U. L310 - 22 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Moutarde de Bourgogne (ChOG))

 • Dz. U. L310 - 5 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów objętych interwencją

 • Dz. U. L310 - 3 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 1 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1128/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.