Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 34

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego

Data ogłoszenia:2009-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 34

Strona 1 z 10
L 310/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2009

DYREKTYWA RADY 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego

(wersja ujednolicona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 94,

zniekształcenia wynikające w szczególności z przepisów podatkowych państw członkowskich. W tym celu niezbędne jest w odniesieniu do takich czynności zapew­ nienie reguł podatkowych, które są neutralne z punktu widzenia konkurencji, aby umożliwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do wymagań rynku wewnętrznego, zwiększyć ich produktywność i poprawić ich siłę konku­ rencyjną na poziomie międzynarodowym.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Przepisy podatkowe są niekorzystne w odniesieniu do takich czynności, w porównaniu z czynnościami, które dotyczą spółek tego samego państwa członkowskiego. Istotne jest usunięcie takich niekorzystnych warunków.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Nie jest możliwe osiągnięcie tego celu poprzez rozsze­ rzenie na poziom wspólnotowy systemów wewnętrznych obowiązujących w państwach członkowskich, ponieważ różnice między tymi systemami mogłyby powodować zniekształcenia. Jedynie wspólny system podatkowy jest w stanie zapewnić zadowalające rozwiązanie w tym zakresie.

(1)

Dyrektywa Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami członkowskimi (3) została kilka­ krotnie znacząco zmieniona (4). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości należy ją zatem ujednolicić.

(5)

Wspólny system podatkowy powinien zapobiegać nakła­ daniu podatku w związku z łączeniem, podziałami, podziałami przez wydzielenie, wnoszeniem aktywów lub wymianą udziałów, chroniąc jednocześnie interesy finansowe państwa członkowskiego właściwego dla spółki przekazującej lub nabywanej.

(6)

(2)

Łączenia, podziały, podziały przez wydzielenie, wnoszenie aktywów, wymiana udziałów dotyczące spółek różnych państw członkowskich mogą być niezbędne w celu stworzenia we Wspólnocie warunków właściwych dla rynku wewnętrznego i w celu zapew­ nienia w ten sposób skutecznego funkcjonowania takiego rynku wewnętrznego. Takie czynności nie powinny być hamowane przez ograniczenia, niekorzystne warunki lub

W przypadku łączenia, podziałów lub wnoszenia aktywów wynikiem takich czynności jest zwykle prze­ kształcenie spółki przekazującej w zakład stały spółki przejmującej aktywa albo przypisanie tych aktywów do zakładu stałego spółki przejmującej.

(7)

(1) Opinia z dnia 13 stycznia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 100 z 30.4.2009, s. 153. (3) Dz.U. L 225 z 20.8.1990, s. 1. (4) Zob. załącznik II część A.

System odroczenia opodatkowania zysków kapitałowych odnoszących się do przekazywanych aktywów, do chwili ich realizacji, stosowany z tych aktywów, które są prze­ kazywane do zakładu stałego, umożliwi zwolnienie z opodatkowania odpowiadającym im zysków kapitało­ wych i równocześnie zapewni ich ostateczne opodatko­ wanie przez państwo członkowskie właściwe dla spółki przekazującej w dniu ich realizacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 29 z 200925.11.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów (1)

 • Dz. U. L310 - 26 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1090/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L310 - 24 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Marroni del Monfenera (ChOG)]

 • Dz. U. L310 - 22 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Moutarde de Bourgogne (ChOG))

 • Dz. U. L310 - 5 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów objętych interwencją

 • Dz. U. L310 - 3 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 1 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1128/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.