Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów objętych interwencją

Data ogłoszenia:2009-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 5

Strona 1 z 13
25.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1130/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów objętych interwencją

(wersja ujednolicona) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), zwłaszcza jego art. 43 lit. f) w połączeniu z art. 4,


(7)

W celu zapewnienia równego traktowania sprzedaży po cenach obniżonych produktów z zapasów interwencyj­ nych i porównywalnych systemów gwarantujących udzie­ lanie pomocy, w szczególności refundacji wywozowych, jak również w celu zapewnienia równego traktowania podmiotów gospodarczych w państwach członkowskich oraz ułatwienia odzyskiwania nienależnie przyznanych korzyści finansowych właściwe jest ustanowienie płat­ ności kwoty równej kwocie zabezpieczenia nienależnie zwolnionego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 z dnia 16 października 1992 r. ustanawiające wspólne szczegó­ łowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości należy je zatem ujednolicić.

W celu uproszczenia i zapewnienia skuteczności właściwe jest, aby po wykonaniu niezbędnych kontroli egzemplarz kontrolny T5 odsyłać bezpośrednio do agencji, która przyjęła zabezpieczenie; a w przypadku gdy dana sprawa dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego, egzemplarze kontrolne T5 powinny być przesłane bezpośrednio przez każde z państw człon­ kowskich do agencji, która przyjęła zabezpieczenie.

(8)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 przewiduje stoso­ wanie systemu interwencyjnego.

(3)

Niektóre produkty pochodzące z zapasów interwencyj­ nych mogą być skierowane do szczególnego wykorzys­ tania lub miejsca przeznaczenia. Należy ustanowić system kontroli zapewniający, że wykorzystanie i miejsce przeznaczenia tych produktów nie ulegają zmianie.

Wydaje się pożądane, w celu uproszczenia procedur administracyjnych, zapewnienie większej elastyczności niż ta, na którą pozwala egzemplarz kontrolny, w przypadku gdy wywóz dokonywany jest zgodnie z systemem ustanowionym w art. 412–442a rozporzą­ dzenia (EWG) nr 2454/93, które przewiduje, że w sytuacji, gdy przewóz ma swój początek wewnątrz Wspólnoty, a kończy się poza nią, w urzędzie celnym posterunku granicznego nie trzeba wykonywać żadnych formalności.

(9)

(4)

W przypadkach gdy kontrola ta jest sprawowana przez więcej niż jedno państwo członkowskie, należy zasto­ sować rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4).

(10)

W niektórych przypadkach produkty z interwencji są sprzedawane po cenach skalkulowanych z uwzględnieniem kwoty refundacji stosowanej dla krajów trzecich lub dla określonego kraju trzeciego. Dlatego stawka refundacji wywozowej, do której istnieje uprawnienie, jest odliczana od ceny sprzedaży.

(5)

Właściwe jest wyznaczenie innych organów, jak również organów celnych właściwych w zakresie wydawania egzemplarza kontrolnego T5 oraz kontroli wykorzystania lub osiągnięcia miejsca przeznaczenia produktów pocho­ dzących z zapasów interwencyjnych.

Dz.U. L 299 z Dz.U. L 301 z Zob. załącznik Dz.U. L 253 z 16.11.2007, s. 1. 17.10.1992, s. 17. I. 11.10.1993, s. 1. (11)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 310 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 34 z 200925.11.2009

  Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego

 • Dz. U. L310 - 29 z 200925.11.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów (1)

 • Dz. U. L310 - 26 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1090/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L310 - 24 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Marroni del Monfenera (ChOG)]

 • Dz. U. L310 - 22 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Moutarde de Bourgogne (ChOG))

 • Dz. U. L310 - 3 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 1 z 200925.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1128/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.