Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylające decyzję 2008/798/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2

Ponieważ stężenie wynoszące 2,5 mg/kg pozostaje odpowiednim poziomem pozwalającym na rozgrani­ czenie pomiędzy nieuniknionym występowaniem ślado­ wych ilości melaminy a niedopuszczalnym zanieczysz­ czeniem, to produktów o wyższym stężeniu melaminy nie należy wprowadzać do łańcucha żywnościowego i paszowego oraz należy się ich pozbyć w bezpieczny sposób. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/798/WE. Jednakże biorąc pod uwagę charakter przepisów zmieniających, należy zastąpić wspomnianą decyzję rozporządzeniem, które można by później poddać przeglądowi na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez państwa członkowskie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,


(5)

(2)

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

Artykuł 1 Do celów niniejszego rozporządzenia odniesienia do Chin ozna­ czają odniesienia do Chińskiej Republiki Ludowej.

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 273 z 15.10.2008, s. 18.

L 311/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2009

Artykuł 2 Zakaz przywozu 1. Zakazuje się przywozu do Wspólnoty produktów zawie­ rających mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe, będących środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjal­ nego przeznaczenia żywieniowego (1), pochodzących lub wysła­ nych z Chińskiej Republiki Ludowej.

w produkcie, o ile stwierdzi się jej występowanie. Przesyłki znajdują się pod kontrolą urzędową do czasu uzyskania wyników analizy laboratoryjnej.

2. Żadnego produktu zawierającego melaminę w stężeniu przekraczającym 2,5 mg/kg, po przejściu kontroli wykonanych zgodnie z ust. 1, nie wprowadza się do łańcucha żywnościo­ wego i paszowego i pozbywa się go w bezpieczny sposób.

2. Państwa członkowskie zapewniają bezzwłoczne wycofanie z obrotu i niszczenie wszelkich takich produktów znajdujących się na rynku.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1, dokonywane są w punktach kontroli specjalnie wyznaczonych do tego celu przez państwa członkowskie.

Artykuł 3 Uprzednie zgłoszenie Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz lub ich przed­ stawiciele informują z wyprzedzeniem dany punkt kontroli, o którym mowa w art. 4 ust. 3, o szacunkowym dniu i godzinie przybycia wszystkich przesyłek pochodzących lub wysłanych z Chin, zawierających wodorowęglan amonu prze­ znaczony do żywności lub pasz oraz żywność i pasze zawiera­ jące mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe.

Państwa członkowskie sporządzają wykaz ogólnodostępnych punktów kontroli i przekazują go Komisji.

4. Dopuszczenie przesyłek do swobodnego obrotu jest możliwe pod warunkiem, że podmiot działający na rynku spożywczym i pasz lub jego przedstawiciel przedłoży władzom celnym dowód potwierdzający przeprowadzenie kontroli urzę­ dowych, o których mowa w ust. 1, oraz pozytywne wyniki kontroli bezpośrednich, o ile kontrole takie są wymagane.

Artykuł 4 Środki kontrolne 1. Właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają kontrole dokumentacji, identyfikacyjne oraz kontrole bezpo­ średnie, łącznie z analizami laboratoryjnymi, wszystkich pocho­ dzących lub wysłanych z Chin przesyłek przeznaczonych do przywozu do Wspólnoty, zawierających wodorowęglan amonu przeznaczony do żywności i pasz oraz żywność i pasze zawie­ rające mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe, inne niż wymienione w art. 2 ust. 1.

Artykuł 5 Sprawozdania Państwa członkowskie co trzy miesiące przedkładają Komisji sprawozdanie zawierające wszystkie wyniki analiz przeprowa­ dzonych w ramach kontroli, o których mowa w art. 4 ust. 1. Takie sprawozdania są przedstawiane w miesiącu następującym po zakończeniu każdego kwartału.

Artykuł 6 Koszty Kontrole identyfikacyjne oraz bezpośrednie, łącznie z pobieraniem próbek i analizami na występowanie melaminy, przeprowadzane są na około 20 % takich przesyłek. Wszelkie koszty poniesione w wyniku kontroli urzędowych, o których mowa w art. 4. ust. 1, łącznie z pobieraniem próbek, analizami, magazynowaniem i wszelkimi środkami podjętymi w następstwie niezgodności z wymogami, ponosi podmiot dzia­ łający na rynku spożywczym i pasz.

Państwa członkowskie mogą przeprowadzać wyrywkowe kontrole bezpośrednie innych produktów żywnościowych i pasz o wysokiej zawartości białka pochodzących z Chin prze­ znaczonych do przywozu do Wspólnoty.

Artykuł 7 Uchylenie Decyzja Komisji 2008/798/WE traci moc.

Kontrole bezpośrednie, o których mowa w niniejszym ustępie, mają przede wszystkim na celu ustalenie stężenia melaminy

(1) Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 21.

Odniesienia do uchylonej decyzji traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

26.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/5

Artykuł 8 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 35 z 200926.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (  Dz.U. L 12 z 16.1.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 42)

 • Dz. U. L311 - 25 z 200926.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie środków C 20/07 (ex NN 31/07) przyznanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Pickman (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3541) (1)

 • Dz. U. L311 - 23 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bitto (CHNP))

 • Dz. U. L311 - 21 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Insalata di Lusia (CHOG))

 • Dz. U. L311 - 6 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

 • Dz. U. L311 - 1 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.