Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 6 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

Data ogłoszenia:2009-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 6 - Strona 6

Strona 6 z 17

Jeżeli jednostka zaprezentowała sprawozdanie z przepływów pieniężnych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachun­ kowości, powinna również wyjaśnić istotne korekty wprowadzone do sprawozdania z przepływów pieniężnych. Jeżeli jednostka uświadomi sobie popełnienie błędów w ramach wcześniej stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, uzgodnienia wymagane przez paragraf 24 a) i b) powinny odróżniać korekty tych błędów od zmian zasad (polityki) rachunkowości. MSR 8 nie dotyczy zmian zasad (polityki) rachunkowości, które powstają w momencie zastosowania MSSF po raz pierwszy. Zatem wymogi MSR 8 dotyczące ujawniania informacji o zmianach zasad (polityki) rachunkowości nie dotyczą pierwszego sprawozdania finansowego jednostki sporządzonego zgodnie z MSSF. Jeżeli jednostka nie prezentowała sprawozdań finansowych za poprzednie okresy, fakt ten ujawnia się w pierwszym sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF. Wyznaczenie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 29 Jednostka może wyznaczyć wcześniej ujęty składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe na składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy lub składnik aktywów finansowych jako dostępny do sprzedaży zgodnie z paragrafem D19. Jednostka ujawnia wartość godziwą aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wyznaczonych do każdej kategorii na dzień wyzna­ czenia, a także ich klasyfikację oraz wartość bilansową w poprzednich sprawozdaniach finansowych.


26

27

28

L 311/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2009

Przyjęcie wartości godziwej jako zakładanego kosztu 30 Jeżeli jednostka w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej według MSSF przyjmuje wartość godziwą jako zakładany koszt składnika rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnej lub składnika wartości niema­ terialnych (zob. paragrafy D5 i D7), pierwsze sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone zgodnie z MSSF powinno ujawniać następujące informacje o każdej pozycji sprawozdania otwarcia z sytuacji finansowej według MSSF: a) zagregowane wartości godziwe oraz b) zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przy­ jętymi zasadami rachunkowości. Zastosowanie zakładanego kosztu do wyceny jednostek zależnych, jednostek współkontrolowanych i jednostek stowarzyszonych 31 Analogicznie, jeżeli jednostka w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej według MSSF stosuje zakładany koszt w odniesieniu do inwestycji w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej i jednostce stowarzyszonej wyka­ zywanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym (zob. paragraf D15), w pierwszym jednostkowym sprawoz­ daniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF jednostka ujawnia: a) zagregowany zakładany koszt tych inwestycji, w przypadku których zakładany koszt odpowiada ich poprzedniej wartości bilansowej ustalonej zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości b) zagregowany zakładany koszt tych inwestycji, w przypadku których zakładany koszt odpowiada wartości godziwej oraz c) zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przy­ jętymi zasadami rachunkowości. Śródroczne raporty finansowe 32 W celu zachowania zgodności z postanowieniami paragrafu 23, jeżeli jednostka prezentuje śródroczny raport finansowy zgodnie z MSR 34 za część okresu objętego pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF, jednostka oprócz spełnienia wymogów MSR 34, spełnia następujące wymogi: a) Każdy taki śródroczny raport finansowy powinien, o ile jednostka prezentowała śródroczny raport finansowy za porównywalny śródroczny okres bezpośrednio poprzedzającego roku obrotowego, zawierać: (i) uzgodnienie kapitału własnego ustalonego zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości na koniec tego porównywalnego śródrocznego okresu z kapitałem własnym ustalonym na tę datę zgodnie z MSSF oraz (ii) uzgodnienie z całkowitymi dochodami ogółem zestawionymi zgodnie z MSSF za ten porównywalny okres śródroczny (bieżący i od początku roku do danego dnia).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 6 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 35 z 200926.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (  Dz.U. L 12 z 16.1.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 42)

 • Dz. U. L311 - 25 z 200926.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie środków C 20/07 (ex NN 31/07) przyznanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Pickman (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3541) (1)

 • Dz. U. L311 - 23 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bitto (CHNP))

 • Dz. U. L311 - 21 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Insalata di Lusia (CHOG))

 • Dz. U. L311 - 3 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylające decyzję 2008/798/WE (1)

 • Dz. U. L311 - 1 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.