Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 6 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

Data ogłoszenia:2009-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 6 - Strona 8

Strona 8 z 17

Dzień przejścia na MSSF jest to początek najwcześniejszego okresu, za jaki jednostka prezentuje dane porównawcze zgodnie z MSSF w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. jest to kwota przyjęta jako odpowiednik kosztu lub zamorty­ zowanego kosztu na dany dzień. Późniejsze umorzenie czy amortyzacja tego kosztu wskazuje, że jednostka dokonała początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania na dany dzień oraz, że jego koszt był równy zakładanemu kosz­ towi. jest kwotą, za jaką składnik aktywów mógłby zostać wymie­ niony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy poinformowa­ nymi, zainteresowanymi i niepowiązanymi stronami transakcji. jest to pierwsze roczne sprawozdanie finansowe, przy sporzą­ dzeniu którego jednostka zastosowała Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zamiesz­ czając w nim wyraźne i bezwarunkowe stwierdzenie o zgodności z MSSF. jest to ostatni okres objęty pierwszym sprawozdaniem finan­ sowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF. jednostka, która prezentuje swoje pierwsze sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF. standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodo­ wych Standardów Rachunkowości (IASB). Obejmują one: a) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, b) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz c) Interpretacje wydane przez Komitet ds. Interpretacji Między­ narodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI). Sprawozdanie otwarcia z sytuacji finansowej według MSSF Wcześniej stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki sporządzone na dzień przejścia na MSSF. zasady rachunkowości, którymi jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy posługiwała się tuż przed przyjęciem MSSF.


Zakładany koszt

Wartość godziwa

Pierwsze sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF

Pierwszy okres sprawozdawczy, w którym zastosowano MSSF Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

L 311/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2009

Załącznik B Wyjątki dotyczące retrospektywnego zastosowania pozostałych MSSF Niniejszy załącznik stanowi integralną część MSSF. B1 Jednostka stosuje następujące wyjątki: a) usuwania z bilansu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (paragrafy B2 i B3), b) rachunkowości zabezpieczeń (paragraf B4–B6) oraz c) udziały niekontrolujące (paragraf B7) Usuwanie z bilansu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych B2 Z wyjątkiem sytuacji określonych w paragrafie B3, jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy stosuje wymogi dotyczące usuwania z bilansu zawarte w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena prospektywnie w odniesieniu do transakcji mających miejsce 1 stycznia 2004 r. i później. Innymi słowy, jeżeli jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy zgodnie ze wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości usunęła [z bilansu] aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi w wyniku transakcji mającej miejsce przed 1 stycznia 2004 r. to stosując MSSF nie ujmuje tych aktywów i zobowiązań (chyba że kwalifikują się one do ujęcia w wyniku późniejszego zdarzenia lub transakcji). B3 Niezależnie od postanowień paragrafu B2, jednostka może stosować wymogi MSR 39 dotyczące usuwania z bilansu w sposób retrospektywny począwszy od wybranego dnia, pod warunkiem, że informacje niezbędne przy zastoso­ waniu postanowień MSR 39 do aktywów finansowych i zobowiązań finansowych usuniętych z bilansu na skutek transakcji mających miejsce w przeszłości, zostały uzyskane w okresie początkowego ujęcia tych transakcji. Rachunkowość zabezpieczeń B4 Na mocy wymogów MSR 39 na dzień przejścia na MSSF, jednostka: a) wycenia wszystkie instrumenty pochodne w wartości godziwej oraz b) wyłącza wszystkie rozliczane w czasie zyski i straty na instrumentach pochodnych, które zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości były wykazywane jako aktywa lub zobowiązania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 6 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 35 z 200926.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (  Dz.U. L 12 z 16.1.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 42)

 • Dz. U. L311 - 25 z 200926.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie środków C 20/07 (ex NN 31/07) przyznanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Pickman (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3541) (1)

 • Dz. U. L311 - 23 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bitto (CHNP))

 • Dz. U. L311 - 21 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Insalata di Lusia (CHOG))

 • Dz. U. L311 - 3 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylające decyzję 2008/798/WE (1)

 • Dz. U. L311 - 1 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.