Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Data ogłoszenia:2009-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 4

L 312/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1140/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,


Art. 186 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że Komisja może podjąć środki w przypadku zakłóceń na rynku, powodujących znaczny wzrost lub załamanie cen na rynku wewnętrznym. Artykuł ten nie obejmuje jednak mleka i przetworów mlecznych.

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

W związku z poważnymi problemami oraz rosnącą niestabilnością cen na rynku mleczarskim należy rozsze­ rzyć zakres stosowania art. 186 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 o mleko i przetwory mleczne, aby pozwolić Komisji reagować na zakłócenia na rynku w sposób szybki i elastyczny.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Na potrzeby restrukturyzacji sektora produkcji mleka we Wspólnocie, art. 75 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (2) umożliwia państwom członkowskim przyznawanie rekompensat producentom, którzy zobo­ wiązują się całkowicie lub częściowo zaniechać produkcji mleka, oraz wliczanie uwolnionych w ten sposób kwot indywidualnych do rezerwy krajowej.

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

W celu dalszego pobudzenia niezbędnej restrukturyzacji opłata z tytułu nadwyżek, należna od producentów mleka na mocy art. 78 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, powinna być obliczana na podstawie kwoty krajowej pomniejszonej o kwoty indywidualne wyku­ pione na podstawie art. 75 ust. 1 lit. a), pod warunkiem że przedmiotowe uwolnione kwoty pozostają w rezerwie krajowej na dany rok kwotowy.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

1) w art. 78 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Z uwagi na konieczność wzmocnienia instrumentów finansowych na rzecz dalszej restrukturyzacji sektora państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyko­ rzystania do tych samych celów restrukturyzacyjnych dodatkowych pieniędzy zebranych przy zastosowaniu nowej metody obliczeniowej.

a) po ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

(4)

Ta metoda obliczeniowa powinna być stosowana tymczasowo oraz wyłącznie w odniesieniu do dostaw mleka, w trakcie dwunastomiesięcznych okresów rozpo­ czynających się dnia 1 kwietnia 2009 r. i dnia 1 kwietnia 2010 r., tak aby zapewnić stosowanie tego środka jedynie w niezbędnym zakresie.

(1) Opinia z dnia 22 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

„1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit pierwszy, w dwunastomiesięcznych okresach rozpoczynających się dnia 1 kwietnia 2009 r. i dnia 1 kwietnia 2010 r., w odniesieniu do dostaw opłata z tytułu nadwyżek jest należna od mleka wprowadzanego do obrotu w ilości przewyższającej kwotę krajową ustaloną zgodnie z podsekcją II, pomniejszoną o kwoty indywidualne na dostawy, które to kwoty zostały wliczone do rezerwy krajowej zgodnie z art. 75 ust. 1 lit. a), począwszy od dnia 30 listopada 2009 r., i w której to rezerwie pozos­ tawały do dnia 31 marca w odnośnym dwunastomie­ sięcznym okresie.”;

27.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/5

b) po ust. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu: „2a. Różnica pomiędzy opłatą z tytułu nadwyżek, wynikającą z zastosowania ust. 1a, a opłatą wynikającą z zastosowania ust. 1 akapit pierwszy jest wykorzysty­ wana przez państwa członkowskie do finansowania środków restrukturyzacyjnych na rynku mleczarskim.”; 2) w art. 79 dodaje się akapit w brzmieniu: „W odniesieniu do dwunastomiesięcznych okresów rozpo­ czynających się dnia 1 kwietnia 2009 r. i dnia 1 kwietnia 2010 r. oraz odnośnie do dostaw, opłata z tytułu nadwyżki jest w całości rozdzielana, zgodnie z art. 80 i 83, pomiędzy producentów, którzy przyczynili się do przekroczenia kwoty

krajowej, zgodnie z tym, co wynika z zastosowania art. 78 ust. 1a.”; 3) art. 186 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) w odniesieniu do produktów sektora cukru, chmielu, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, mięsa baraniego i koziego, jeżeli ceny dowolnego z tych produktów znacząco wzrosną lub spadną na rynku wspólnotowym;”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 73 z 200927.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/854/WPZiB z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L312 - 71 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. upoważniająca Francję do zawarcia umowy, odpowiednio, z Saint-Pierre i Miquelon, Majottą, Nową Kaledonią, Polinezją Francuską oraz Wallis i Futuną w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Francją a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Francji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9254)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Rumunii i wymagań strukturalnych dotyczących takich zakładów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9083) (1)

 • Dz. U. L312 - 56 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiająca kwestionariusz sprawozdania państw członkowskich z wykonania dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9105) (1)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200927.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/146/WE z dnia 26 listopada 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/125/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fosforku glinu, fosforku wapnia, fosforku magnezu, cymoksanilu, dodemorfu, metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu i triadimenolu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L312 - 44 z 200927.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidująca pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (1)

 • Dz. U. L312 - 43 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L312 - 42 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L312 - 40 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L312 - 38 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach WE oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L312 - 16 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L312 - 14 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (ChNP))

 • Dz. U. L312 - 8 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 17 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L312 - 6 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 1 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.