Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiająca kwestionariusz sprawozdania państw członkowskich z wykonania dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9105) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 56

Strona 1 z 2
L 312/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiająca kwestionariusz sprawozdania państw członkowskich z wykonania dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9105)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/851/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 91/157/EWG (1), a w szczególności jej art. 22 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie sporządzają swoje sprawozdania z wykonania dyrektywy 2006/66/WE w oparciu o kwestionariusz zawarty w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Na mocy art. 22 ust. 1 dyrektywy 2006/66/WE państwa członkowskie zobowiązane są do przesyłania Komisji sprawozdań dotyczących wykonania tej dyrektywy, które sporządza się na podstawie kwestionariusza. W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego zwią­ zanego ze sporządzaniem przedmiotowych sprawozdań, wykaz wymaganych informacji należy ograniczyć do informacji najbardziej przydatnych Komisji w kontekście oceny potrzeby udoskonaleń we wdrażaniu dyrektywy 2006/66/WE.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

27.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/57

ZAŁĄCZNIK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Z WYKONANIA DYREKTYWY 2006/66/WE 1. Transpozycja do krajowego porządku prawnego Informacje dostarczane przez państwa członkowskie w pierwszym sprawozdaniu: a) Proszę podać odniesienie oraz – gdy to możliwe – odnośniki internetowe do odpowiednich aktów prawa krajowego transponujących przepisy dyrektywy, wraz z wszelkimi ewentualnymi zmianami. b) Czy którykolwiek z przepisów ustanowionych w art. 8, 15 i 20 został transponowany na mocy porozumień zawieranych pomiędzy właściwymi organami a zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi 2. Ekologiczność Jakie kroki, włącznie z instrumentami ekonomicznymi, o których mowa w art. 9, zostały podjęte w celu zwiększenia ekologiczności baterii i akumulatorów zgodnie z art. 5 dyrektywy 3. Systemy zbierania Proszę krótko opisać (do 100 słów) sposób wykonania w praktyce przepisów art. 8. 4. Docelowe poziomy zbierania Proszę wyszczególnić proporcje zbiórki osiągnięte w każdym roku kalendarzowym objętym niniejszym sprawozda­ niem, z uwzględnieniem baterii i akumulatorów wbudowanych w urządzenia. Pierwsze sprawozdanie obejmuje wyłącznie 2011 r. 5. Przetwarzanie i recykling a) Jakie środki zostały podjęte w celu zagwarantowania, że wszystkie zbierane zużyte baterie i akumulatory zostały poddane odpowiedniemu przetworzeniu i recyklingowi zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy 2006/66/WE b) Czy skorzystano z możliwości unieszkodliwienia zebranych niebezpiecznych przenośnych baterii lub akumula­ torów w sposób opisany w art. 12 ust. 1 akapit drugi Jeśli tak, proszę podać odniesienie do wszelkich projektów środków prawnych zgłoszonych Komisji zgodnie z art. 12 ust. 1 akapit trzeci.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 73 z 200927.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/854/WPZiB z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L312 - 71 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. upoważniająca Francję do zawarcia umowy, odpowiednio, z Saint-Pierre i Miquelon, Majottą, Nową Kaledonią, Polinezją Francuską oraz Wallis i Futuną w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Francją a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Francji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9254)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Rumunii i wymagań strukturalnych dotyczących takich zakładów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9083) (1)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200927.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/146/WE z dnia 26 listopada 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/125/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fosforku glinu, fosforku wapnia, fosforku magnezu, cymoksanilu, dodemorfu, metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu i triadimenolu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L312 - 44 z 200927.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidująca pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (1)

 • Dz. U. L312 - 43 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L312 - 42 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L312 - 40 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L312 - 38 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach WE oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L312 - 16 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L312 - 14 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (ChNP))

 • Dz. U. L312 - 8 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 17 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L312 - 6 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 4 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

 • Dz. U. L312 - 1 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.