Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Rumunii i wymagań strukturalnych dotyczących takich zakładów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9083) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 59

Strona 1 z 6
27.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/59

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Rumunii i wymagań strukturalnych dotyczących takich zakładów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9083)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/852/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i wymogów higieny zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 12 akapit drugi,

Zgodnie z załącznikiem VII rozdział 5 sekcja B.I lit. a) do Aktu przystąpienia zezwala się do dnia 31 grudnia 2009 r., aby niektóre zakłady mleczarskie nie spełniały wymagań strukturalnych ustanowionych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), w szczególności jego art. 9,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 ustanawia ogólne przepisy dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych oparte między innymi na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Przewiduje ono, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mają obowiązek dostosowania się do niektórych procedur opartych na wspomnianych zasa­ dach.

Od czasu przystąpienia Rumunii wzrosła liczba zakładów spełniających te wymagania strukturalne. Jednakże niektóre zakłady mleczarskie nadal są w trakcie przepro­ wadzania koniecznych zmian strukturalnych w celu speł­ nienia tych wymagań. W świetle przeprowadzanych obecnie zmian strukturalnych konieczne jest ustano­ wienie ograniczonego czasowo odstępstwa od wymagań strukturalnych określonych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004. Wykaz zakładów, które nie spełniają tych wymagań strukturalnych, zamiesz­ czono w załączniku I do niniejszej decyzji.

(6)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia szczególne przepisy dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i uzupełnia przepisy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004. Przepisy ustanowione w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 obejmują wymagania strukturalne dla zakładów mleczarskich, a także wymogi higieny doty­ czące surowego mleka i przetworów mlecznych.

Ponadto zgodnie z załącznikiem VII rozdział 5 sekcja B.I lit. c) do Aktu przystąpienia zezwala się do dnia 31 grudnia 2009 r., aby niektóre zakłady mleczarskie nie spełniały wymogów higieny ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004.

(7)

Gospodarstwa produkujące mleko, które nie spełniają tych wymogów higieny, są rozproszone po całym tery­ torium Rumunii. Wartość procentowa surowego mleka spełniającego te wymogi, dostarczonego do zakładów mleczarskich w Rumunii, w ciągu ostatnich lat wzrosła tylko nieznacznie.

(3)

W Akcie Przystąpienia Bułgarii i Rumunii (Akt przystą­ pienia) przyznano Rumunii okres przejściowy, upływa­ jący w dniu 31 grudnia 2009 r., na spełnienie przez niektóre zakłady mleczarskie wymagań strukturalnych

(8)

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, stosowne jest ustano­ wienie ograniczonego czasowo odstępstwa od wymogów higieny określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, aby umożliwić Rumunii dostosowanie jej sektora mlecznego do wspomnianych wymogów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 73 z 200927.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/854/WPZiB z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L312 - 71 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. upoważniająca Francję do zawarcia umowy, odpowiednio, z Saint-Pierre i Miquelon, Majottą, Nową Kaledonią, Polinezją Francuską oraz Wallis i Futuną w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Francją a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Francji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9254)

 • Dz. U. L312 - 56 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiająca kwestionariusz sprawozdania państw członkowskich z wykonania dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9105) (1)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200927.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/146/WE z dnia 26 listopada 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/125/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fosforku glinu, fosforku wapnia, fosforku magnezu, cymoksanilu, dodemorfu, metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu i triadimenolu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L312 - 44 z 200927.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidująca pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (1)

 • Dz. U. L312 - 43 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L312 - 42 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L312 - 40 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L312 - 38 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach WE oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L312 - 16 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L312 - 14 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (ChNP))

 • Dz. U. L312 - 8 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 17 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L312 - 6 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 4 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

 • Dz. U. L312 - 1 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.