Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 71

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. upoważniająca Francję do zawarcia umowy, odpowiednio, z Saint-Pierre i Miquelon, Majottą, Nową Kaledonią, Polinezją Francuską oraz Wallis i Futuną w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Francją a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Francji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9254)

Data ogłoszenia:2009-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 71

Strona 1 z 2
27.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/71

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2009 r. upoważniająca Francję do zawarcia umowy, odpowiednio, z Saint-Pierre i Miquelon, Majottą, Nową Kaledonią, Polinezją Francuską oraz Wallis i Futuną w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Francją a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Francji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9254)


(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2009/853/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Wallis i Futuna spełniają kryterium zawarte w art. 17 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1781/2006.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (1), w szczególności jego art. 17, uwzględniając wniosek Francji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6) (5)

Dostawcy usług płatniczych w Saint-Pierre i Miquelon, Majotcie, Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej oraz Wallis i Futunie uczestniczą bezpośrednio w systemach płatności i rozrachunków we Francji, mianowicie albo CORE, albo Target2-Banque de France. W związku z tym dostawcy ci spełniają kryterium zawarte w art. 17 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1781/2006.

W dniu 28 listopada 2007 r. Francja wystąpiła, zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1781/2006, o odstępstwo dotyczące przekazów pieniężnych pomiędzy, odpowiednio, Saint-Pierre i Miquelon, Majottą, Nową Kaledonią, Polinezją Francuską oraz Wallis i Futuną a Francją. Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 przekazy pieniężne pomiędzy, odpowiednio, Saint-Pierre i Miquelon, Majottą, Nową Kaledonią, Poli­ nezją Francuską oraz Wallis i Futuną a Francją są od dnia 4 grudnia 2007 r. traktowane tymczasowo jak przekazy pieniężne w obrębie Francji. Podczas posiedzenia Komitetu ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w dniu 16 czerwca 2009 r. państwa członkowskie zostały poin­ formowane, że Komisja uznała, że dysponuje wszystkimi informacjami koniecznymi do rozpatrzenia wniosku Francji. Saint-Pierre i Miquelon, Majotta, Nowa Kaledonia, Poli­ nezja Francuska oraz Wallis i Futuna nie stanowią części terytorium Wspólnoty, określonego zgodnie z art. 299 Traktatu WE. Jednakże Saint-Pierre i Miquelon oraz Majotta, na mocy decyzji z dnia 31 grudnia 1998 r., jak również Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska oraz Wallis i Futuna, na mocy Protokołu nr 27 w sprawie Francji, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską, wchodzą w skład obszaru walutowego Francji. W związku z tym Saint-Pierre i Miquelon, Majotta, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska oraz

(8)

(2)

Stosowanie rozporządzeń WE w Saint-Pierre i Miquelon, Majotcie, w Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej oraz Wallis i Futunie wymaga przyjęcia przez Francję specjal­ nych przepisów. W wyniku przyjęcia przez Francję rozporządzenia nr 2009-102 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie informacji o zleceniodawcy towarzy­ szących przekazom pieniężnym do i z Saint-Pierre i Miquelon, Majotty, Nowej Kaledonii, Polinezji Francu­ skiej oraz Wallis i Futuny, terytoria te włączyły do swoich porządków prawnych przepisy odpowiadające przepisom rozporządzenia (WE) nr 1781/2006.

(7)

(3)

W wyniku rozporządzenia nr 2009-103 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zamrożenia aktywów, w szczególności w ramach zwalczania finansowania terroryzmu, w Saint-Pierre i Miquelon, Majotcie, Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej oraz Wallis i Futunie wdrożono właściwe środki w celu nałożenia sankcji finansowych na podmioty lub osoby wymienione w wykazach Narodów Zjednoczonych lub Unii Europej­ skiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 73 z 200927.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/854/WPZiB z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Rumunii i wymagań strukturalnych dotyczących takich zakładów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9083) (1)

 • Dz. U. L312 - 56 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiająca kwestionariusz sprawozdania państw członkowskich z wykonania dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9105) (1)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200927.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/146/WE z dnia 26 listopada 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/125/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fosforku glinu, fosforku wapnia, fosforku magnezu, cymoksanilu, dodemorfu, metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu i triadimenolu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L312 - 44 z 200927.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidująca pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (1)

 • Dz. U. L312 - 43 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L312 - 42 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L312 - 40 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L312 - 38 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach WE oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L312 - 16 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L312 - 14 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (ChNP))

 • Dz. U. L312 - 8 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 17 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L312 - 6 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 4 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

 • Dz. U. L312 - 1 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.