Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające decyzję 2006/504/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 2

Strona 2 z 10

(6)

(3)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 21. (3) Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5.

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepo­ chodzących od zwierząt i zmieniającym decyzję 2006/504/WE (4) przewidziano stosowanie wspólnoto­ wego dokumentu wejścia w celu uprzedniego zgłaszania przybycia przesyłek oraz informowania o przeprowadzonych kontrolach urzędowych. Właściwe jest zapewnienie stosowania tego dokumentu i ustalenie szczególnych wskazówek dotyczących wypełniania tego dokumentu podczas stosowania niniejszego rozporzą­ dzenia.


(4) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.

28.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/41

(7)

Biorąc pod uwagę liczbę i rodzaj zgłoszeń do systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, wielkość obrotów handlowych, wyniki inspekcji przeprowadzo­ nych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii oraz wyniki kontroli, należy poddać przeglądowi częstotliwość, z jaką obecnie przeprowadzane są kontrole.

(i) orzeszki ziemne objęte kodem CN 1202 10 90 lub 1202 20 00; (ii) orzeszki ziemne objęte kodem CN 2008 11 91 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto prze­ kraczającej 1 kg) lub 2008 11 98 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg); (iii) prażone orzeszki ziemne objęte kodem CN 2008 11 91 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg) lub 2008 11 96 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg); d) następujące środki spożywcze pochodzące lub przywożone z Iranu: (i) pistacje objęte kodem CN 0802 50 00; (ii) prażone pistacje objęte kodami CN 2008 19 13 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto prze­ kraczającej 1 kg) i 2008 19 93 (w bezpośrednich opako­ waniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg); e) następujące środki spożywcze pochodzące lub przywożone z Turcji: (i) suszone figi objęte kodem CN 0804 20 90; (ii) orzechy leszczyny (Corylus spp.) w łupinach lub bez łupin objęte kodem CN 0802 21 00 lub 0802 22 00; (iii) pistacje objęte kodem CN 0802 50 00; (iv) mieszanki orzechów lub owoców suszonych objęte kodem CN 0813 50 i zawierające figi, orzechy lesz­ czyny lub pistacje; (v) pasta figowa, pasta z pistacji i pasta z orzechów lesz­ czyny objęte kodami CN 1106 30 90, 2007 10 lub 2007 99; (vi) orzechy leszczyny, figi i pistacje, przetworzone lub zakonserwowane, w tym mieszanki objęte kodem CN 2008 19; (vii) mąka, mączka i proszek z orzechów leszczyny, fig i pistacji objęte kodem CN 1106 30 90; (viii) orzechy leszczyny w kawałkach, w plasterkach i łamane objęte kodami CN 0802 22 00 i 2008 19;

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zakres 1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przywozu następujących środków spożywczych oraz przetworzonych i złożonych środków spożywczych wchodzących w ich skład:

a) następujące środki spożywcze pochodzące lub przywożone z Brazylii:

(i) orzechy brazylijskie w łupinach objęte kodem CN 0801 21 00;

(ii) mieszanki orzechów lub suszonych owoców objęte kodem CN 0813 50 i zawierające orzechy brazylijskie w łupinach;

b) następujące środki spożywcze pochodzące lub przywożone z Chin:

(i) orzeszki ziemne objęte kodem CN 1202 10 90 lub 1202 20 00;

(ii) orzeszki ziemne objęte kodem CN 2008 11 91 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto prze­ kraczającej 1 kg) lub 2008 11 98 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg);

(iii) prażone orzeszki ziemne objęte kodem CN 2008 11 91 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg) lub 2008 11 96 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg);

c) następujące środki spożywcze pochodzące lub przywożone z Egiptu:

L 313/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 126 z 200928.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w odniesieniu do działań w zakresie komunikacji, badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L313 - 83 z 200928.11.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 81 z 200928.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 78 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/151/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tolilfluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 75 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/150/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flokumafenu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 65 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (1)

 • Dz. U. L313 - 60 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2010 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L313 - 59 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 57 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOG))

 • Dz. U. L313 - 52 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Izraela

 • Dz. U. L313 - 50 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela oraz wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L313 - 36 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym i uchylające decyzję 2008/433/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 3 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 w odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.