Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające decyzję 2006/504/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 3

Strona 3 z 10

f) następujące środki spożywcze pochodzące lub przywożone ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, objęte planem dobro­ wolnego pobierania próbek w celu ich badania na obecność aflatoksyn, ustanowionym przez Kalifornijską Radę Produ­ centów Migdałów w maju 2006 r. („dobrowolny plan badania na obecność aflatoksyn”).

Stosuje się ponadto następujące definicje:

a) „wyznaczone miejsca przywozu” oznaczają wyznaczone przez właściwy organ miejsca, przez które środki spożywcze, o których mowa w art. 1, mogą być przywożone do Wspól­ noty;


(i) migdały w łupinach lub bez łupin objęte kodem CN 0802 11 lub 0802 12;

b) „miejsce pierwszego wprowadzenia” oznacza miejsce, przez które przesyłkę po raz pierwszy fizycznie wprowadzono do Wspólnoty.

(ii) migdały prażone objęte kodami CN 2008 19 13 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto prze­ kraczającej 1 kg) i 2008 19 93 (w bezpośrednich opako­ waniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg);

Artykuł 3 Przywóz do Wspólnoty Przesyłki środków spożywczych, o których mowa w art. 1 (zwane dalej „środkami spożywczymi”), mogą być wprowadzane do Wspólnoty jedynie zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(iii) mieszanki orzechów lub owoców suszonych objęte kodem CN 0813 50 i zawierające migdały;

g) następujące środki spożywcze przywożone ze Stanów Zjed­ noczonych Ameryki, nieobjęte planem dobrowolnego badania na obecność aflatoksyn:

Artykuł 4 Świadectwo zdrowia oraz wyniki pobierania i analizy próbek 1. Środkom spożywczym zgłoszonym do przywozu do Wspólnoty towarzyszą wyniki pobierania i analizy próbek oraz świadectwo zdrowia zgodne z wzorem określonym w załączniku I, wypełnione, podpisane i sprawdzone przez upoważnionego przedstawiciela:

(i) migdały w łupinach lub bez łupin objęte kodem CN 0802 11 lub 0802 12;

(ii) migdały prażone objęte kodami CN 2008 19 13 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto prze­ kraczającej 1 kg) i 2008 19 93 (w bezpośrednich opako­ waniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg);

a) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) dla środków spożywczych z Brazylii;

(iii) mieszanki orzechów lub owoców suszonych objęte kodem CN 0813 50 i zawierające migdały.

b) Państwowej Administracji Inspekcji Wejścia-Wyjścia oraz Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej dla środków spożywczych z Chin;

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do przesyłek środków spożywczych o masie brutto nieprzekraczającej 20 kg ani prze­ tworzonych lub złożonych środków spożywczych zawierają­ cych mniej niż 20 % środków spożywczych, o których mowa w ust. 1 lit. b)–g).

c) egipskiego Ministerstwa Rolnictwa dla środków spożywczych z Egiptu;

d) irańskiego Ministerstwa Zdrowia dla środków spożywczych z Iranu;

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje usta­ nowione w art. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i art. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

e) Generalnego Zarządu Ochrony i Kontroli w Ministerstwie Rolnictwa i Spraw Wsi Republiki Tureckiej dla środków spożywczych z Turcji;

f) Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) dla środków spożywczych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

28.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/43

2. Świadectwa zdrowia są sporządzane w języku urzędowym kraju wywozu i języku urzędowym państwa członkowskiego przywozu.

Artykuł 6 Wyznaczone miejsca przywozu 1. Właściwe organy w państwach członkowskich dopilno­ wują spełnienia przez wyznaczone miejsca przywozu następu­ jących wymogów:

Właściwe organy mogą podjąć decyzję o użyciu jakiegokolwiek innego języka zrozumiałego dla urzędników poświadczających lub kontrolujących takie świadectwo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 126 z 200928.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w odniesieniu do działań w zakresie komunikacji, badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L313 - 83 z 200928.11.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 81 z 200928.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 78 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/151/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tolilfluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 75 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/150/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flokumafenu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 65 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (1)

 • Dz. U. L313 - 60 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2010 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L313 - 59 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 57 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOG))

 • Dz. U. L313 - 52 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Izraela

 • Dz. U. L313 - 50 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela oraz wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L313 - 36 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym i uchylające decyzję 2008/433/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 3 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 w odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.