Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające decyzję 2006/504/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 4

Strona 4 z 10

a) obecność wyszkolonego personelu w celu przeprowadzenia urzędowych kontroli przesyłek środków spożywczych;

3. Świadectwo zdrowia, przewidziane w ust. 1, jest ważne tylko na przywóz środków spożywczych do Wspólnoty w okresie co najwyżej czterech miesięcy od daty jego wydania.

b) dostępność szczegółowych instrukcji dotyczących pobierania i wysyłania próbek do laboratorium zgodnie z przepisami w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 401/2006;

4. Pobieranie próbek i analiza, o których mowa w ust. 1, muszą być przeprowadzane zgodnie z przepisami rozporzą­ dzenia Komisji (WE) nr 401/2006 (1) lub przepisami równo­ ważnymi.


5. Każda przesyłka środków spożywczych powinna być oznaczona za pomocą kodu, który odpowiada kodowi wyników pobierania i analizy próbek oraz kodowi świadectwa zdrowia, o których mowa w ust. 1. Wspomniany kod umieszcza się na każdym pojedynczym worku lub innym rodzaju opakowania.

c) możliwość dokonania wyładunku i pobierania próbek w osłoniętym miejscu w wyznaczonym miejscu przywozu; jeśli przesyłka musi być przewieziona w celu pobrania próbek, musi istnieć możliwość urzędowej kontroli przesyłki środków spożywczych przez właściwy organ przez całą drogę od wyznaczonego miejsca przywozu;

d) dostępność pomieszczeń do składowania, magazynów do przechowywania zatrzymanych przesyłek środków spożyw­ czych w należytych warunkach podczas oczekiwania na wyniki analizy;

6. W drodze odstępstwa od ust. 1–5 przesyłki środków spożywczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. g), mogą być przywożone do Wspólnoty bez dołączania do nich wyników pobierania i analizy próbek oraz świadectwa zdrowia.

e) dostępność wyposażenia do wyładunku i odpowiedniego wyposażenia do pobierania próbek;

Artykuł 5 Uprzednie zgłaszanie przesyłek Podmioty działające na rynku spożywczym lub ich przedstawi­ ciele odpowiednio wcześnie zgłaszają planowaną datę i godzinę fizycznego przybycia przesyłki do miejsca pierwszego wprowa­ dzenia oraz o rodzaju przesyłki.

f) dostępność laboratorium urzędowego do analizy aflatoksyn, zlokalizowanego w miejscu, do którego próbki mogą być przewiezione w krótkim czasie, które jest w stanie przepro­ wadzić analizę w odpowiednim czasie.

2. Państwa członkowskie prowadzą aktualny i powszechnie dostępny wykaz wyznaczonych miejsc przywozu. Państwa członkowskie przekazują Komisji ten wykaz.

W tym celu wypełniają oni część I wspólnotowego dokumentu wejścia (CED), o którym mowa w art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 669/2009, i przekazują ten dokument właściwemu organowi w punkcie pierwszego wprowadzenia przynajmniej na jeden dzień roboczy przed fizycznym przybyciem przesyłki.

3. Podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają wyładunek przesyłek środków spożywczych konieczny do pobrania reprezentatywnych próbek.

Wypełniając CED zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, podmioty działające na rynku spożywczym uwzględniają wska­ zówki ustanowione w załączniku II.

(1) Dz.U. L 70 z 9.3.2006, s. 12.

W przypadku specjalnego transportu lub szczególnych rodzajów opakowań podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze udostępnia inspektorowi urzędowemu odpowiednie wyposażenie do pobierania próbek, jeżeli reprezentatywnych próbek nie można pobierać za pomocą zwykłego wyposażenia.

L 313/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2009

Artykuł 7 Kontrole urzędowe 1. Wszelkie kontrole urzędowe przed dopuszczeniem do swobodnego obrotu we Wspólnocie i wypełnieniem wspólnoto­ wego dokumentu wejścia dokonywane są w ciągu 15 dni robo­ czych od momentu, gdy przesyłka została przedstawiona do przywozu i jest fizycznie dostępna do celów pobierania próbek w wyznaczonym miejscu przywozu.

ust. 1 lit. e) ppkt (ii) oraz (iv)–(viii), około 20 % przesyłek każdej kategorii suszonych fig i produktów pochodnych z Turcji, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. e) ppkt (i) oraz (iv)–(vii), oraz około 50 % przesyłek każdej kategorii pistacji i produktów pochodnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)–(vii);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 126 z 200928.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w odniesieniu do działań w zakresie komunikacji, badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L313 - 83 z 200928.11.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 81 z 200928.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 78 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/151/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tolilfluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 75 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/150/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flokumafenu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 65 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (1)

 • Dz. U. L313 - 60 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2010 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L313 - 59 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 57 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOG))

 • Dz. U. L313 - 52 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Izraela

 • Dz. U. L313 - 50 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela oraz wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L313 - 36 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym i uchylające decyzję 2008/433/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 3 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 w odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.