Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające decyzję 2006/504/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 8

Strona 8 z 10

Kraj pochodzenia: podać kraj, z którego towar pochodzi, w którym został wyhodowany, zebrany lub wyprodukowany. Kraj wysyłki: podać kraj, w którym przesyłka została załadowana na ostatni środek transportu w celu przewozu do Wspólnoty. Importer: podać nazwę/nazwisko i pełny adres. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu email. Miejsce przeznaczenia: podać adres dostawy we Wspólnocie. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail. Przybycie do wyznaczonego miejsca wprowadzenia (przewidywana data): podać planowaną datę ocze­ kiwanego przybycia przesyłki do miejsca pierwszego wprowadzenia. Dokumenty: podać datę wydania i liczbę dokumentów urzędowych towarzyszących przesyłce, w stosownych przypadkach. Środki transportu: zaznaczyć kratkę w celu podania ostatniego środka transportu. Oznakowanie: podać pełne dane środka transportu: dla samolotów podać numer lotu, dla statków – nazwę statku, dla samochodów podać numer rejestracyjny i w razie potrzeby numer rejestracyjny przyczepy, a w odniesieniu do transportu kolejowego – numer pociągu i wagonu. Dokumenty towarzyszące: numer lotniczego listu przewozowego lub konosamentu, w odniesieniu do transportu kolejowego lub drogowego – numer handlowy.


Rubryka I.1.

Rubryka I.2.

Rubryka I.3.

Rubryka I.4.

Rubryka I.5.

Rubryka I.6.

Rubryka I.7.

Rubryka I.8.

Rubryka I.9.

Rubryka I.10.

Rubryka I.11.

Rubryka I.12. Rubryka I.13.

Opis towaru: podać dokładny opis towaru, stosując terminologię podaną w art. 1. Kod towaru (kod HS): podać kod Zharmonizowanego Systemu Światowej Organizacji Celnej.

L 313/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2009

Rubryka I.14.

Waga brutto: określić wagę całkowitą w kilogramach lub tonach. Jest ona zdefiniowana jako łączna masa produktów, bezpośrednich pojemników i wszystkich ich opakowań, lecz z wyłączeniem pojemników transportowych i innego wyposażenia transportowego. Waga netto: określić wagę samego produktu w kilogramach lub tonach, z wyłączeniem opakowania. Jest ona zdefiniowana jako masa samego produktu bez bezpośrednich pojemników lub opakowań.

Rubryka I.15. Rubryka I.16. Rubryka I.17. Rubryka I.18.

Liczba opakowań: podać liczbę opakowań wchodzących w skład przesyłki. Temperatura: zaznaczyć właściwą temperaturę w środku transportu/miejscu przechowywania. Rodzaj opakowań: podać rodzaj opakowania produktów. Towar certyfikowany dla: zaznaczyć właściwą kratkę w zależności od tego, czy towar przeznaczony jest do spożycia przez ludzi bez uprzedniego sortowania lub innej fizycznej obróbki (wówczas zaznaczyć „do spożycia przez ludzi”), przeznaczony do spożycia przez ludzi po takiej obróbce (w takim przypadku zaznaczyć „dalsza obróbka”) lub przeznaczony do użytku jako „pasza” (w takim przypadku zaznaczyć „pasza”). W ostatnim przypadku przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania. Numer plomby i numer kontenera: w stosownych przypadkach podać wszystkie numery identyfikacyjne plomby i kontenera. Do przesłania do miejsca kontroli: w przypadku przesyłek przeznaczonych do przywozu (zob. rubryka I.22) zaznaczyć kratkę i podać numer wyznaczonego miejsca przywozu. Nie dotyczy. Przywóz: zaznaczyć kratkę w przypadku, gdy przesyłka jest przeznaczona do przywozu. Nie dotyczy. Środek transportu do miejsca kontroli: zaznaczyć właściwy środek transportu zastosowany do transportu do wyznaczonego miejsca przywozu. Sekcję tę wypełnia właściwy organ.

Rubryka I.19. Rubryka I.20. Rubryka I.21. Rubryka I.22. Rubryka I.23. Rubryka I.24.

Część II

Uwagi ogólne: Rubrykę II.1 wypełnia właściwy organ wyznaczonego miejsca przywozu. Rubryki od II.2 do II.9 wypeł­ niają władze odpowiedzialne za kontrolę dokumentów. Rubryki od II.10 do II.21 wypełniają właściwe organy wyznaczonego miejsca przywozu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 126 z 200928.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w odniesieniu do działań w zakresie komunikacji, badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L313 - 83 z 200928.11.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 81 z 200928.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 78 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/151/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tolilfluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 75 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/150/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flokumafenu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 65 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (1)

 • Dz. U. L313 - 60 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2010 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L313 - 59 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 57 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOG))

 • Dz. U. L313 - 52 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Izraela

 • Dz. U. L313 - 50 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela oraz wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L313 - 36 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym i uchylające decyzję 2008/433/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 3 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 w odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.