Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające decyzję 2006/504/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 9

Strona 9 z 10

Rubryka II.1. Rubryka II.2. Rubryka II.3. Rubryka II.4. Rubryka II.5. Numer referencyjny wspólnotowego dokumentu wejścia: użyć tego samego numeru referencyjnego, co w rubryce I.2. Numer dokumentu celnego: na potrzeby służb celnych. Kontrola dokumentów: wypełnić dla każdej przesyłki. Przesyłka wyznaczona do kontroli bezpośrednich: nie ma zastosowania w ramach niniejszego rozpo­ rządzenia. ZATWIERDZONE do przesłania: w przypadku przesyłki zatwierdzonej do przesłania do wyznaczonego miejsca przywozu, po pozytywnej kontroli dokumentów, właściwy organ w miejscu pierwszego wpro­ wadzenia zaznacza kratkę i podaje, do którego wyznaczonego miejsca przywozu należy przesłać prze­ syłkę do ewentualnej kontroli fizycznej (zgodnie z informacjami podanymi w rubryce I.20). NIEZATWIERDZONE: w przypadku przesyłki niezatwierdzonej do przesłania do wyznaczonego miejsca przywozu z powodu negatywnego wyniku kontroli dokumentów właściwy organ w miejscu pierwszego wprowadzenia zaznacza kratkę i wyraźnie określa działania, jakie należy podjąć w przypadku odrzucenia przesyłki. W rubryce II.7. podać adres zakładu przeznaczenia w przypadku „odesłania”, „zniszczenia”, „przekształcenia” i „użycia do innych celów”. Dane dotyczące kontrolowanego miejsca przeznaczenia (II.6): w stosownych przypadkach podać numer zatwierdzenia i adres (lub nazwę statku i port) wszystkich miejsc przeznaczenia, w których wymagana jest dalsza kontrola przesyłki, np. w razie zaznaczenia w rubryce II.6 kratek „odesłanie”, „zniszczenie”, „przekształcenie” lub „użycie do innych celów”. Pełna nazwa wyznaczonego miejsca wprowadzenia i stempel urzędowy: podać w tym miejscu pełne dane dotyczące miejsca pierwszego wprowadzenia i umieścić w tym miejscu stempel urzędowy właści­ wego.


Rubryka II.6.

Rubryka II.7.

Rubryka II.8.

28.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/49

Rubryka II.9.

Urzędowy inspektor: podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu w miejscu pierwszego wprowadzenia.

Rubryka II.10. Nie dotyczy. Rubryka II.11. Kontrola tożsamości: Zaznaczyć kratki w celu określenia, czy należy przeprowadzić kontrolę identyfi­ kacyjną i jakie były jej wyniki. Rubryka II.12. Kontrola fizyczna: podać wyniki kontroli fizycznej. Rubryka II.13. Badania laboratoryjne: zaznaczyć kratkę w celu określenia, czy przesyłka została wybrana do pobrania próbki i analizy. Badania na: podać substancje (aflatoksyna B1 lub aflatoksyny ogółem), w odniesieniu do których prze­ prowadzono badanie laboratoryjne, i zastosowaną metodę analityczną. Wyniki: podać wyniki badania laboratoryjnego i zaznaczyć odpowiednią kratkę. Rubryka II.14. ZATWIERDZONE do dopuszczenia do swobodnego obrotu: zaznaczyć kratkę w przypadku, gdy prze­ syłkę należy popuścić do swobodnego obrotu we Wspólnocie. Zaznaczyć jedną z kratek („do spożycia przez ludzi”, „dalsza obróbka”, „pasza” lub „inne”) w celu określenia dalszego zastosowania. Rubryka II.15. Nie dotyczy. Rubryka II.16. NIEZATWIERDZONE: zaznaczyć kratkę w przypadku odrzucenia przesyłki z powodu negatywnego wyniku kontroli identyfikacyjnej lub fizycznej. Wyraźnie określić działania, jakie należy podjąć w takim przypadku, zaznaczając jedną z kratek („odesłanie”, „zniszczenie”, „przekształcenie” lub „użycie do innych celów”). Podać w rubryce II.18 adres zakładu przeznaczenia. Rubryka II.17. Przyczyna odmowy: zaznaczyć właściwą kratkę. W razie potrzeby dodać istotne informacje. Rubryka II.18. Informacje dotyczące kontrolowanego miejsca przeznaczenia (II.16): w stosownych przypadkach podać numer zatwierdzenia i adres (lub nazwę statku i port) wszystkich miejsc przeznaczenia, w których wymagana jest dalsza kontrola przesyłki zgodnie z informacjami podanymi w rubryce II.16. Rubryka II.19. Przesyłka przeplombowana: wypełnić tę rubrykę, jeżeli oryginalny stempel umieszczony na przesyłce został uszkodzony podczas otwierania kontenera.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 40 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 126 z 200928.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w odniesieniu do działań w zakresie komunikacji, badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L313 - 83 z 200928.11.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 81 z 200928.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 78 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/151/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tolilfluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 75 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/150/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flokumafenu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 65 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (1)

 • Dz. U. L313 - 60 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2010 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L313 - 59 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 57 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOG))

 • Dz. U. L313 - 52 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Izraela

 • Dz. U. L313 - 50 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela oraz wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L313 - 36 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym i uchylające decyzję 2008/433/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 3 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 w odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.