Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008

Data ogłoszenia:2009-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 25

2.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 (2009/875/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1 akapit drugi, po zasięgnięciu opinii Komitetu ustanowionego art. 133 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzie­ lania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemika­ liów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Związki tributylocyny zostały objęte procedurą PIC jako pestycydy decyzją RC.4/5 czwartego posiedzenia Konfe­ rencji Stron, a Sekretariat Konwencji przesłał Komisji informacje na ich temat w formie wytycznych dla decyzji. Związki tributylocyny podlegają zakresowi rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i należą do związków organicznych cyny, których stosowanie – jako substancji lub składników preparatów biobójczych – jest surowo ograniczone. Substancja czynna tlenek bis(tributylocyny) podlega zakresowi dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowa­ dzania do obrotu produktów biobójczych (4). Tlenek bis(tributylocyny) należy do związków cyny i był stoso­ wany do konserwacji drewna do czasu kiedy i tego ostat­ niego zastosowania zabroniono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1048/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowa­ dzania do obrotu produktów biobójczych (5). Należy zatem podjąć ostateczną decyzję dotyczącą przy­ wozu związków tributylocyny,

(5)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 689/2008, Komisja, w imieniu Wspólnoty, decyduje o zezwoleniu na przywóz do Wspólnoty każdego z chemikaliów podlega­ jących procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC). Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zostały wyznaczone do zapewnienia obsługi sekretarskiej dla funkcjonowania procedury PIC, ustanowionej przez Konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, zwanej dalej konwencją rotterdamską, zatwierdzoną przez Wspólnotę decyzją Rady 2006/730/WE (3). Komisja, działając jako wspólnie wyznaczony organ, zobowiązana jest do przekazywania, w imieniu Wspól­ noty i jej państw członkowskich, decyzji w sprawie przy­ wozu chemikaliów podlegających procedurze PIC do Sekretariatu konwencji rotterdamskiej.

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się ostateczną decyzję w sprawie przy­ wozu związków tributylocyny zgodnie z formularzem odpo­ wiedzi w sprawie przywozu znajdującym się w załączniku.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 204 z 31.7.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. (3) Dz.U. L 299 z 28.10.2006, s. 23.

(4) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (5) Dz.U. L 178 z 9.7.2005, s. 1.

L 315/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2009

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ ODPOWIEDZI W SPRAWIE PRZYWOZU

2.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/27

L 315/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2009

2.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/29

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 51 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

 • Dz. U. L315 - 50 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady

 • Dz. U. L315 - 49 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L315 - 48 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 46 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapity drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 44 z 20092.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 37 z 20092.12.2009

  Wymiana listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

 • Dz. U. L315 - 35 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady 2009/877/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

 • Dz. U. L315 - 30 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia technicznych środków wykonawczych w związku z wprowadzaniem danych i tworzeniem odsyłaczy między wnioskami, dostępem do danych, zmianą, usuwaniem i wcześniejszym usuwaniem danych oraz prowadzeniem rejestrów operacji przetwarzania danych i dostępem do nich w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9402)

 • Dz. U. L315 - 24 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sprostowania do dyrektywy 2003/23/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazamoksu, oksasulfuronu, etoksysulfuronu, foramsulfuronu, oksadiargilu i cyjazofamidu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9349) (1)

 • Dz. U. L315 - 22 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/168/WE w odniesieniu do sporządzania wykazu zespołów pobierania i wytwarzania zarodków, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9320) (1)

 • Dz. U. L315 - 18 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób

 • Dz. U. L315 - 15 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyznające Republice Chorwacji uprawnienia w zakresie zarządzania pomocą w ramach komponentu V Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich w odniesieniu do środków przedakcesyjnych 101 i 103 w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L315 - 11 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9199) (1)

 • Dz. U. L315 - 8 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca załączniki XI, XII, XV i XVI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do minimalnych norm bezpieczeństwa mających zastosowanie do laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy oraz do wykazu tych laboratoriów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9094) (1)

 • Dz. U. L315 - 1 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 5/07 (ex N 469/05) w odniesieniu do złagodzenia obowiązku powiadamiania nałożonego na przedsiębiorstwa żeglugi morskiej objęte duńskim systemem podatku tonażowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4522) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.