Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 316 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2009-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 316 POZ 1

Strona 1 z 28
2.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1120/2009 z dnia 29  października 2009  r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr  73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

rozporządzenie zawierające wszystkie szczegółowe zasa­ dy wykonania tytułu III rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr  73/2009 z  dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej poli­ tyki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolni­ ków, zmieniające rozporządzenia (WE) nr  1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr  1782/2003 (1), w  szczególności jego art.  36, art.  39 ust.  2, art.  41 ust.  4, art.  43 ust.  3, art.  57 ust.  2, art.  68 ust.  7, art.  69 ust.  6 akapit pierwszy lit.  a) oraz ust.  7 akapit czwarty, art. 71 ust. 6 akapit drugi i ust. 10, art. 142 lit. c), d), f), g), h) i q), art. 147 i 148, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na pewność prawną i  przejrzystość należy przyjąć określone definicje. W odniesieniu do zagajników o krótkiej rotacji należy umożliwić państwom członkow­ skim zdefiniowanie odpowiednich odmian w  świetle ich odpowiedniości pod kątem warunków klimatycznych i agronomicznych dla danego terytorium. Artykuł  28 rozporządzenia (WE) nr  73/2009 przewiduje minimalne wymogi, których należy przestrzegać, ale za­ stosowanie art. 28 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) jest niewła­ ściwe w  przypadku rolników, którzy nadal otrzymują płatności bezpośrednie w  ramach niektórych systemów wsparcia związanego z wielkością produkcji, natomiast nie posiadają żadnych hektarów. Z  uwagi na ich charakter, premie dla owiec i kóz, o których mowa w tytule IV roz­ dział 1 sekcja 10 wymienionego rozporządzenia, lub płat­ ności z  tytułu wołowiny i  cielęciny, o  których mowa w tytule IV rozdział 1 sekcja 11 wymienionego rozporzą­ dzenia, są przykładem systemów powiązanych z  produk­ cją. Rolnicy otrzymujący pomoc w  ramach powyższych systemów znajdują się w  takiej samej sytuacji jak rolnicy posiadający uprawnienia szczególne i w celu zapewnienia pełnej skuteczności tych systemów, dla celów art. 28 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, powinni być traktowani w  taki sam sposób jak rolnicy posiadający uprawnienia szczególne. W celu ułatwienia obliczania wartości jednostkowej uprawnień do płatności należy ustanowić jasne zasady za­ okrąglania liczb, a także zapewnić możliwość podziału ist­ niejących uprawnień do płatności w  przypadku, gdy wielkość działki, która została zgłoszona lub przekazana wraz z  uprawnieniami, wynosi jedynie ułamek hektara, a także określić zasady łączenia uprawnień i ułamków.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr  795/2004 z  dnia 21  kwietnia 2004  r. ustanawiające szczegółowe zasady w  celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określo­ nego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustana­ wiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i usta­ nawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (2) zostało znacznie zmienione. W  związku z  tym przyjęto rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania roz­ porządzenia Rady (WE) nr  73/2009 w  odniesieniu do wsparcia specjalnego (3). Ponieważ do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 mają być wprowadzone kolejne zmia­ ny, dla zachowania przejrzystości należy połączyć rozpo­ rządzenia (WE) nr 795/2004 i (WE) nr 639/2009 w jedno

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 316 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L316 - 65 z 20092.12.2009

    Rozporządzenie komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina

  • Dz. U. L316 - 27 z 20092.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.