Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 316 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V

Data ogłoszenia:2009-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 316 POZ 27

Strona 1 z 32
2.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1121/2009 z dnia 29  października 2009  r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w  jego tytułach IV i  V

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr  73/2009 z  dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej poli­ tyki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolni­ ków, zmieniające rozporządzenia (WE) nr  1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 29 ust. 4 lit. a), art. 87 ust. 4, art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 2, art. 101 ust. 2 akapit drugi, art. 103 ust. 1, art. 142 lit. c), e), q) i s) oraz art. 147. a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 uchyla i zastępuje roz­ porządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003  r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rol­ nej i  ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolni­ ków oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr  1452/2001, (WE) nr  1453/2001, (WE) nr  1454/2001, (WE) nr  1868/94, (WE) nr  1251/1999, (WE) nr  1254/1999, (WE) nr  1673/2000, (EWG) nr  2358/71 oraz (WE) nr  2529/2001 (2). Przepisy wyko­ nawcze dotyczące stosowania systemów wsparcia przewi­ dzianych w  tytułach IV oraz IVa rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zostały określone w rozporządzeniu Komi­ sji (WE) nr  1973/2004 z  dnia 29  października 2004  r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr  1782/2003 w  odniesieniu do syste­ mów wsparcia przewidzianych w  tytułach IV i  IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (3). Należy dostosować rozporządzenie (WE) nr  1973/2004 do zmian wprowa­ dzonych rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, w szczegól­ ności zmian określonych w  jego tytule IV oraz w  tytule V  rozdziały 2 i  4. W  celu zachowania jasności i  uproszczenia przepisów rozporządzenie (WE) nr  1973/2004 należy uchylić i  zastąpić nowym rozporządzeniem. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania programami przewidzianymi w  tytule IV rozporządzenia (WE) nr 73/2009, płatności przyznawane w ramach niektórych z tych programów należy ograniczyć w zależności od mi­ nimalnej powierzchni obszarów („płatność obszarowa”).


(3)

Minimalną powierzchnię obszaru należy ustalić uwzględ­ niając powierzchnię poszczególnych gospodarstw w  nie­ których państwach członkowskich lub szczególne uwarunkowania niektórych rodzajów produkcji. Należy zapobiegać obsiewaniu gruntów tylko w  celu za­ kwalifikowania obszaru do płatności obszarowych. Nale­ ży szczegółowo określić niektóre warunki odnoszące się do siewu i  uprawy roślin, w  szczególności dotyczące ro­ ślin białkowych, ryżu oraz owoców i warzyw. Należy prze­ strzegać miejscowych norm celem uwzględnienia zróżnicowanych praktyk rolniczych w obrębie Wspólnoty. Należy zezwolić na złożenie tylko jednego wniosku o płat­ ność obszarową w odniesieniu do każdej działki uprawia­ nej w  danym roku, z  wyjątkiem przypadków gdy pomoc dotyczy produkcji nasion. Można przyznawać płatności obszarowe w odniesieniu do upraw subsydiowanych w ra­ mach programu mieszczącego się w ramach polityki struk­ turalnej bądź środowiskowej Wspólnoty. Programy wsparcia określają, że w  przypadku gdy po­ wierzchnia, ilość lub liczba zwierząt, której dotyczy wnio­ sek o  przyznanie pomocy, przekracza ustalone górne wartości graniczne, to powierzchnia, ilość lub liczba zwie­ rząt, której dotyczy wniosek o przyznanie pomocy powin­ na być w  danym roku proporcjonalnie zredukowana.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 316 POZ 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L316 - 65 z 20092.12.2009

    Rozporządzenie komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina

  • Dz. U. L316 - 1 z 20092.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.