Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 316 POZ 65

Tytuł:

Rozporządzenie komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina

Data ogłoszenia:2009-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 316 POZ 65

Strona 1 z 56
2.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/65

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr  73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i  kontroli w  ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w  wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr  1234/2007 w  odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr  1234/2007 z  dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację ryn­ ków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej orga­ nizacji rynku”) (1), w  szczególności jego art.  85x oraz 103za w związku z jego art. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr  73/2009 z  dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej poli­ tyki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolni­ ków, zmieniające rozporządzenia (WE) nr  1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr  1782/2003, w  szczególności jego art.  142 lit.  b), c), d), e), h), k), l), m), n), o), q) oraz s), a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 uchyla i zastępuje roz­ porządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003  r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rol­ nej i  ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolni­ ków oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr  1452/2001, (WE) nr  1453/2001, (WE) nr  1454/2001, (WE) nr  1868/94, (WE) nr  1251/1999, (WE) nr  1254/1999, (WE) nr  1673/2000, (EWG) nr  2358/71 i  (WE) nr  2529/2001 i  wprowadza szereg zmian do systemu płatności jednolitej jak również do nie­ których innych systemów płatności bezpośrednich. Jedno­ cześnie znosi kilka innych systemów płatności bezpośrednich od 2010 r. Rozporządzenie to wprowadza ponadto do systemu szereg zmian, zgodnie z którymi płat­ ności bezpośrednie dla rolnika, który nie spełni pewnych warunków w zakresie ochrony zdrowia publicznego, zwie­ rząt oraz roślin, ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt („zasada wzajemnej zgodności”) będą obniżane lub będą podlegać wykluczeniom. Systemy płatności bezpośrednich po raz pierwszy wpro­ wadzono w  wyniku reformy wspólnej polityki rolnej w  1992  r., a  później rozwinięto w  ramach kolejnych

reform. Systemy te podlegają zintegrowanemu systemowi zarządzania i  kontroli (zwanemu dalej „zintegrowanym systemem”). Przedmiotowy system, określony w rozporzą­ dzeniu Komisji (WE) nr  796/2004 z  dnia 24  kwietnia 2004  r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego sys­ temu administracji i kontroli przewidzianych w rozporzą­ dzeniach Rady (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 73/2009, jak również w  zakresie wdrażania wzajemnej zgodności, o  której mowa w  rozporządzeniu Rady (WE) nr  479/2008 (2) okazały się efektywnymi i  skutecznymi środkami realizacji systemów płatności bezpośrednich. Rozporządzenie (WE) nr  73/2009 opiera się na podsta­ wach tego zintegrowanego systemu.

(3)

(1)

Uwzględniając zmiany wprowadzone w płatnościach bez­ pośrednich przez rozporządzenie (WE) nr 73/2009, nale­ ży uchylić i  zastąpić rozporządzenie (WE) nr  796/2004, opierając nowe rozporządzenie na zasadach ustanowio­ nych przez rozporządzenie (WE) nr 796/2004.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 316 POZ 65 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L316 - 27 z 20092.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V

  • Dz. U. L316 - 1 z 20092.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.