Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 317 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z 26 listopada 2009 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2010 r. i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9131)

Data ogłoszenia:2009-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 317 POZ 36

Strona 1 z 9
L 317/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z 26 listopada 2009 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2010 r. i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9131) (2009/883/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Decyzja Rady 2006/965/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2) zastąpiła art. 24 wspom­ nianej decyzji nowym przepisem. W decyzji 2006/965/WE przewidziano środki przejściowe stano­ wiące, że programy w zakresie enzootycznej białaczki bydła oraz choroby Aujeszkyego mogą być w dalszym ciągu finansowane do dnia 31 grudnia 2010 r.

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 27 ust. 5,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji 2009/470/WE ustanawia się procedury regu­ lujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych.

(5)

Decyzja Komisji 2008/341/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria w odniesieniu do krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (3) stanowi, że programy przed­ stawione Komisji przez państwa członkowskie mogą zostać zatwierdzone, zgodnie ze środkami przewidzia­ nymi w art. 27 ust. 1 decyzji 2009/470/WE, pod warun­ kiem spełnienia kryteriów określonych w załączniku do decyzji 2008/341/WE.

(2)

Ponadto w art. 27 ust. 1 decyzji 2009/470/WE przewi­ dziano wprowadzenie wspólnotowego środka finanso­ wego na pokrycie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na finansowanie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, wymienionych w załączniku do tej decyzji.

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (4) przewiduje przeprowadzenie przez państwa członkow­ skie corocznych programów monitorowania pasażowal­ nych encefalopatii gąbczastych (TSE) u bydła, owiec i kóz.

(1) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(2) Dz.U. L 397 z 30.12.2006, s. 22. (3) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 44. (4) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

3.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/37

(6)

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków (1) również przewiduje programy nadzoru reali­ zowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do drobiu i dzikiego ptactwa w celu wzbogacenia wiedzy, między innymi na podstawie regularnie uaktualnianej oceny ryzyka, na temat zagrożeń stanowionych przez dzikie ptaki i związanych z wszelkimi występującymi u ptaków wirusami grypy pochodzącymi od ptaków. Wspomniane roczne programy oraz ich finansowanie również powinny zostać zatwierdzone. Niektóre państwa członkowskie przedstawiły Komisji roczne programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt, programy kontroli mające na celu zapo­ bieganie chorobom odzwierzęcym oraz roczne programy zwalczania i monitorowania niektórych TSE, na których realizację chciałyby otrzymać wkład finansowy Wspól­ noty. W 2008 i 2009 r. niektóre wieloletnie programy zwal­ czania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych zgłoszone przez państwa człon­ kowskie zostały zatwierdzone decyzją Komisji 2007/782/WE (2) i decyzją Komisji 2008/897/WE (3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 317 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 48 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1184/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 46 z 20093.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9425) (1)

 • Dz. U. L317 - 34 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Formaggio di Fossa di Sogliano (ChNP))

 • Dz. U. L317 - 32 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Cornish Sardines (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 30 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Bremer Klaben (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 28 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Marrone di Combai (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 1 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.