Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 317 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9425) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 317 POZ 46

Strona 1 z 2
L 317/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116” (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9425)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/884/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem 2007/116/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrek­ tywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Łączności,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/116/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, by od dnia 15 kwietnia 2010 r. właściwy krajowy organ regulacyjny mógł przydzielać numery dodane do wykazu na mocy niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzją Komisji 2007/116/WE (2) dokonano rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym. Załącznik do tej decyzji zawiera wykaz nale­ żących do tego zakresu numerów oraz usług, dla których każdy z tych numerów jest zastrzeżony. Wykaz ten może być dostosowany zgodnie z procedurą określoną w art. 22 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE. Telefon zaufania dla ofiar przestępstw oraz usługa medyczna na żądanie w przypadkach innych niż nagłe zostały określone jako usługi o walorze społecznym, które mogą się kwalifikować do przydzielenia zharmoni­ zowanych numerów. Z powyższych powodów należy zaktualizować decyzję 2007/116/WE i wprowadzić dodatkowe zastrzeżone numery. Celem numeru usługi medycznej na żądanie w przypadkach innych niż nagłe nie jest zastąpienie numeru 112 ani krajowych numerów alarmowych dla zdarzeń, w których występuje zagrożenie życia.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. (2) Dz.U. L 49 z 17.2.2007, s. 30.

3.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/47

ZAŁĄCZNIK Wykaz numerów zastrzeżonych na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym

Numer Usługi, dla których numer jest zastrzeżony Szczególne warunki związane z prawem do posługi­ wania się tym numerem

116 000

Rodzaj usługi: Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci Opis: Usługa polega na: a) przyjmowaniu zgłoszeń w sprawie zaginionych dzieci i przekazywaniu informacji policji; b) oferowaniu wskazówek i wsparcia dla osób odpowiedzial­ nych za zaginione dziecko; c) udzielaniu wsparcia w dochodzeniu.

Usługa jest stale dostępna (tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju).

116 006

Rodzaj usługi: Telefon zaufania dla ofiar przestępstw Opis: Usługa umożliwia ofiarom przestępstw uzyskanie wsparcia emocjonalnego w takich sytuacjach, uzyskanie informacji o przysługujących prawach i sposobach dochodzenia takich praw, oraz skierowanie do odpowiednich organizacji. Telefon zaufania w szczególności udziela informacji na temat: a) lokalnych procedur policyjnych i procedur postępowania w sprawach kryminalnych; b) możliwości uzyskania odszkodowania i spraw związanych z ubezpieczeniem. Telefon zaufania udziela również wsparcia w zakresie poszukiwania innych środków pomocy dotyczących ofiar przestępstw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 317 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 48 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1184/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 36 z 20093.12.2009

  Decyzja Komisji z 26 listopada 2009 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2010 r. i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9131)

 • Dz. U. L317 - 34 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Formaggio di Fossa di Sogliano (ChNP))

 • Dz. U. L317 - 32 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Cornish Sardines (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 30 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Bremer Klaben (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 28 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Marrone di Combai (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 1 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.