Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 318 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2009-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 318 POZ 1

Strona 1 z 16
4.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

(wersja przekształcona) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 161 ust. 3, art. 170 i art. 171 ust. 1 w związku z jego art. 4,

(4)

i zatwierdzonego decyzją Rady 94/800/WE (5) (zwanego dalej Porozumieniem w sprawie rolnictwa), refundacje wywozowe na produkty rolne, w tym także na prze­ twory mleczne, w każdym dwunastomiesięcznym okresie, począwszy od dnia 1 lipca 1995 r., są przyzna­ wane do określonej maksymalnej ilości i wartości. W celu zapewnienia zgodności z tymi ograniczeniami należy kontrolować wydawanie pozwoleń na wywóz oraz wpro­ wadzić procedury przydzielania ilości, które mogą być objęte refundacją wywozową.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 określa, między innymi, ogólne zasady przyznawania refundacji wywozo­ wych w sektorze mleka i przetworów mlecznych, których celem jest przede wszystkim stworzenie warunków do kontroli przestrzegania limitów wartościo­ wych i ilościowych wymaganych do celów refundacji. Szczegółowe przepisy w zakresie stosowania tych zasad ogólnych zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustala­ jącym specjalne szczegółowe zasady stosowania rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (2). Rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 zostało kilkakrotnie w znaczący sposób zmienione (3). Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzys­ tości, rozporządzenie to należy przekształcić. Na mocy Porozumienia w sprawie rolnictwa zawar­ tego w toku negocjacji Rundy Urugwajskiej GATT

Dz.U. L 299 z Dz.U. L 234 z Zob. załącznik Dz.U. L 336 z 16.11.2007, s. 1. 29.8.2006, s. 4. VII. 23.12.1994, s. 22.

W celu przyznania refundacji produkty muszą spełniać odpowiednie wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (6) oraz rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustana­ wiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (7), w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

(5)

W celu zapewnienia skutecznej kontroli limitów nie należy wypłacać refundacji na ilości przekraczające te, które zostały podane w pozwoleniu.

(2)

(6)

Należy określić okres ważności pozwoleń na wywóz.

(7) (3)

(4)

Celem zapewnienia prawidłowości kontroli wywożonych produktów oraz zmniejszenia ryzyka spekulacji, możli­ wość zmiany produktu, na który zostało wydane pozwo­ lenie, powinna być ograniczona.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1. (6) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. (7) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

L 318/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 318 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 51 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1191/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L318 - 50 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1190/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L318 - 48 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1189/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dz. U. L318 - 46 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1188/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L318 - 43 z 20094.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE, 2005/342/WE, 2005/343/WE, 2005/344/WE, 2005/360/WE, 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2007/506/WE i 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9599) (1)

 • Dz. U. L318 - 41 z 20094.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca niewłączenia bifentryny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9196) (1)

 • Dz. U. L318 - 25 z 20094.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9464) (1)

 • Dz. U. L318 - 23 z 20094.12.2009

  Dyrektywa Rady 2009/143/WE z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2000/29/WE w zakresie delegowania zadań z zakresu badań laboratoryjnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.