Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 318 POZ 23

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2009/143/WE z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2000/29/WE w zakresie delegowania zadań z zakresu badań laboratoryjnych

Data ogłoszenia:2009-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 318 POZ 23

Strona 1 z 2
4.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/23

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2009/143/WE z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2000/29/WE w zakresie delegowania zadań z zakresu badań laboratoryjnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Właściwe jest, aby odpowiedzialne organy urzędowe zweryfikowały, czy osoby prawne, którym delegowane jest wykonanie badań laboratoryjnych, mogą zagwaran­ tować ich jakość. Powinny one być na przykład bezstronne, nie może zachodzić konflikt interesów i powinny być w stanie zagwarantować miarodajne wyniki oraz ochronę informacji niejawnych. Jednocześnie należy umożliwić osobom prawnym wyko­ nującym delegowane zadania zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE wykorzystywanie ich laboratoriów do dzia­ łalności z zakresu badań laboratoryjnych niewchodzącej w zakres ich szczególnych zadań publicznych. Jednym z zagadnień omawianych w trwającej właśnie ocenie prawodawstwa dotyczącego zdrowia roślin jest kwestia odpowiedniej infrastruktury diagnostycznej. Jednak – bez wpływu na wyniki tego przeglądu – należy w krótkim terminie dostosować wymogi dotyczące dele­ gowania badań laboratoryjnych do istniejących potrzeb. W związku z tym należy odpowiednio zmienić art. 2 ust. 1) lit. g) akapit drugi dyrektywy 2000/29/WE. Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (3) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania i opublikowania – w interesie własnym, jak i Wspólnoty – własnych tabel możliwie jak najdokładniej ilustrujących korelacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji,

Zgodnie z dyrektywą Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowa­ dzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzest­ rzenianiem się we Wspólnocie (2) odpowiedzialne organy urzędowe państwa członkowskiego mogą delegować wykonywanie zadań określonych w tej dyrektywie, w tym badań laboratoryjnych, jedynie takiej osobie prawnej, której zgodnie z urzędowo zatwierdzonym statutem zostało powierzone wyłącznie wykonywanie szczególnych zadań publicznych. Badania laboratoryjne, które muszą być wykonywane w ramach dyrektywy 2000/29/WE, mają charakter wysoce techniczny i obejmują różne dziedziny nauki. Badania takie wymagają wielu różnorodnych, kosztow­ nych urządzeń technicznych oraz wyspecjalizowanego personelu laboratoryjnego, który potrafi dostosować się do dynamicznego rozwoju metodyki diagnostycznej. W ostatnich latach rośnie liczba badań laboratoryjnych, które należy wykonać. W rezultacie coraz trudniej jest znaleźć takie osoby prawne, które spełniałyby wszystkie niezbędne wymagania. W świetle powyższego należy umożliwić delegowanie licznych i różnorodnych badań laboratoryjnych, wyma­ ganych na mocy dyrektywy 2000/29/WE, nie tylko osobom prawnym, którym zostało powierzone wyłącznie wykonywanie szczególnych zadań publicznych, lecz również takim osobom prawnym, które tego wymogu nie spełniają, jak uczelnie, instytuty badawcze lub labo­ ratoria prywatne posiadające dowolną uznawaną w danym państwie członkowskim formę prawną zgodną z ustawodawstwem krajowym, z zastrzeżeniem speł­ nienia przez nie określonych warunków.

(6)

(7)

(2)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(3)

Artykuł 1 Art. 2 ust. 1 lit. g) akapit drugi dyrektywy 2000/29/WE zastę­ puje się tekstem w brzmieniu:

(1) Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

„Odpowiedzialne organy urzędowe państwa członkowskiego mogą zgodnie z ustawodawstwem krajowym delegować zadania określone w niniejszej dyrektywie – na ich odpowie­ dzialność i pod ich nadzorem – osobie prawnej prawa publicznego lub prywatnego, pod warunkiem że taka osoba prawna ani jej członkowie nie mają osobistego interesu w rezultatach podejmowanych przez nią działań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 318 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 51 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1191/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L318 - 50 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1190/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L318 - 48 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1189/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dz. U. L318 - 46 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1188/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L318 - 43 z 20094.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE, 2005/342/WE, 2005/343/WE, 2005/344/WE, 2005/360/WE, 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2007/506/WE i 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9599) (1)

 • Dz. U. L318 - 41 z 20094.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca niewłączenia bifentryny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9196) (1)

 • Dz. U. L318 - 25 z 20094.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9464) (1)

 • Dz. U. L318 - 1 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.