Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 318 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE, 2005/342/WE, 2005/343/WE, 2005/344/WE, 2005/360/WE, 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2007/506/WE i 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9599) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 318 POZ 43

Strona 1 z 2
4.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE, 2005/342/WE, 2005/343/WE, 2005/344/WE, 2005/360/WE, 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2007/506/WE i 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9599)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/888/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewi­ dowanego programu przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2005/342/WE z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyzna­ wania wspólnotowego oznakowania ekologicznego deter­ gentom do ręcznego zmywania naczyń (6) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r. Decyzja Komisji 2005/343/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (7) traci ważność dnia 31 maja 2010 r. Decyzja Komisji 2005/344/WE z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnoto­ wego oznakowania ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym prze­ znaczonym do urządzeń sanitarnych (8) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r. Decyzja Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przy­ znawania smarom wspólnotowego oznakowania ekolo­ gicznego (9) traci ważność dnia 31 lipca 2010 r. Decyzja Komisji 2006/799/WE z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnoto­ wego oznakowania ekologicznego polepszaczom gleby (10) traci ważność dnia 3 listopada 2010 r. Decyzja Komisji 2007/64/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego podłożom uprawowym (11) traci ważność dnia 15 grudnia 2010 r. Decyzja Komisji 2007/506/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (12) traci ważność dnia 21 czerwca 2010 r.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L 115 z 4.5.2005, s. 9. 115 z 4.5.2005, s. 35. 115 z 4.5.2005, s. 42. 118 z 5.5.2005, s. 26. 325 z 24.11.2006, s. 28. 32 z 6.2.2007, s. 137. 186 z 18.7.2007, s. 36.

(6)

(7)

Decyzja Komisji 2002/741/WE z dnia 4 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicz­ nego dla papieru do kopiowania i papieru graficznego oraz zmieniająca decyzję 1999/554/WE (2) traci ważność dnia 31 maja 2010 r. Decyzja Komisji 2002/747/WE z dnia 9 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyzna­ wania oznakowań ekologicznych na żarówki i zmieniająca decyzję 1999/568/WE (3) traci ważność dnia 30 kwietnia 2010 r. Decyzja Komisji 2003/200/WE z dnia 14 lutego 2003 r. ustalająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyzna­ wania wspólnotowego oznakowania ekologicznego deter­ gentom pralniczym i zmieniająca decyzję 1999/476/WE (4) traci ważność dnia 28 lutego 2010 r. Decyzja Komisji 2005/341/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (5) traci ważność dnia 31 maja 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 318 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 51 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1191/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L318 - 50 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1190/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L318 - 48 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1189/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dz. U. L318 - 46 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1188/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L318 - 41 z 20094.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca niewłączenia bifentryny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9196) (1)

 • Dz. U. L318 - 25 z 20094.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9464) (1)

 • Dz. U. L318 - 23 z 20094.12.2009

  Dyrektywa Rady 2009/143/WE z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2000/29/WE w zakresie delegowania zadań z zakresu badań laboratoryjnych

 • Dz. U. L318 - 1 z 20094.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.