Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 319 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej

Data ogłoszenia:2009-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 319 POZ 1

4.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

 

DECYZJA RADY z dnia 5  maja 2009 r. w sprawie podpisania i  tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o  partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i  jej państwami członkowskimi, z  jednej strony, a państwami SADC UPG, z  drugiej (2009/850/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 57 ust. 2, art. 133 i 181 w związku z ar­ t. 300 ust. 2 akapit pierwszy, pierwsze zdanie, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym powin­ na zostać podpisana w  imieniu Wspólnoty i  stosowana tymczasowo, w  odniesieniu do dziedzin podlegających kompetencji Wspólnoty, z  zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1 Niniejszym zatwierdza się w  imieniu Wspólnoty podpisanie Umowy przejściowej o  partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i  jej państwami członkowskimi z  jednej strony, a państwami SADC UPG z drugiej, z zastrzeżeniem decyz­ ji Rady dotyczącej jej zawarcia. Tekst Umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym jest do­ łączony do niniejszej decyzji.

W dniu 12 czerwca 2002 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji w  sprawie umów o  partnerstwie gos­ podarczym z państwami AKP. Negocjacje w sprawie umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym (zwanej dalej „umową przejściową o  part­ nerstwie gospodarczym”) zostały zakończone, a  umowa przejściowa o  partnerstwie gospodarczym pomiędzy Wspólnotą Europejską i  jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami SADC UPG z drugiej (tj. Bot­ swaną, Lesotho, Mozambikiem, Namibią oraz Suazi) zosta­ ła parafowana w  dniu 23  listopada 2007  r. i  w  dniu 12 grudnia 2007 r. w przypadku Namibii. Art. 105 ust. 4 umowy przejściowej o partnerstwie gospo­ darczym przewiduje tymczasowe jej stosowanie do czasu jej wejścia w życie.

(2)

Artykuł  2 Stanowisko przyjmowane przez Wspólnotę we wspólnej radzie państw SADC UPG–WE i  komitecie państw SADC UPG–WE ds. handlu i  rozwoju określa Rada na podstawie wniosku Komisji zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu.

(3)

L 319/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.12.2009

Artykuł 3 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznacze­ nia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy przej­ ściowej o  partnerstwie gospodarczym w  imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 4 W odniesieniu do dziedzin podlegających kompetencji Wspólno­ ty umowę przejściową o  partnerstwie gospodarczym stosuje się

tymczasowo, jak przewidziano w jej art. 105 ust. 4, do czasu za­ kończenia procedury jej zawarcia. Komisja opublikuje zawiado­ mienie informujące o  terminie rozpoczęcia tymczasowego stosowania. Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2009 W imieniu Rady Przewodniczący

M. KALOUSEK

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 319 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L319 - 3 z 20094.12.2009

    Umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.