Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 319 POZ 3

Tytuł:

Umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej

Data ogłoszenia:2009-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 319 POZ 3

Strona 1 z 240
4.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

UMOWA PRZEJŚCIOWA

L 319/3

o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z  drugiej

PREAMBUŁA KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, MALTA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, ORAZ WSPÓLNOTA EUROPEJSKA (WE),


L 319/4

PL zwane dalej łącznie „Stroną WE”, z jednej strony oraz REPUBLIKA BOTSWANY, KRÓLESTWO LESOTHO, REPUBLIKA MOZAMBIKU, REPUBLIKA NAMIBII, KRÓLESTWO SUAZI,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.12.2009

zwane dalej „państwami partnerskimi SADC UPG” z drugiej strony (1), ZWAŻYWSZY, że Strony pragną dalej wzmacniać więzi handlowe oraz ustanowić bliskie i trwałe stosunki oparte na part­ nerstwie i współpracy; UZNAJĄC wysiłki państw SADC UPG w celu zapewnienia rozwoju gospodarczego i społecznego narodów Południowoa­ frykańskiej Wspólnoty Rozwoju (Southern African Development Community – SADC); PRZYPOMINAJĄC znaczenie, które Strony przywiązują do zasad i reguł rządzących wielostronnym systemem handlowym oraz do potrzeby stosowania tych reguł w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny; BIORĄC POD UWAGĘ prawa i obowiązki Stron wynikające z ich członkowstwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz potwierdzając znaczenie wielostronnego systemu handlowego; UZNAJĄC specjalne potrzeby i interesy państw SADC UPG oraz potrzebę uwzględnienia ich zróżnicowanych poziomów rozwoju gospodarczego oraz względów geograficznych i społeczno-ekonomicznych; MAJĄC NA UWADZE Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a  Wspólnotą Europejską i  jej państwami członkowskimi, z  drugiej strony, podpisaną w  dniu 23  czerwca 2000  r., zwaną dalej „umową z Kotonu”; MAJĄC NA UWADZE Umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy (Trade, Development and Cooperation Agreement – TDCA) zawartą między Republiką Południowej Afryki a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi podpisaną 11 października 1999 r.; POTWIERDZAJĄC wsparcie Stron dla procesu liberalizacji handlu; POTWIERDZAJĄC zobowiązania Stron dotyczące rozwoju gospodarczego skierowanego na osiągnięcie milenijnych celów rozwoju w państwach SADC UPG oraz wsparcie dla tego rozwoju; POTWIERDZAJĄC zobowiązania Stron dotyczące promowania współpracy regionalnej i  integracji gospodarczej państw SADC UPG oraz wspierania liberalizacji handlu między Stronami; MAJĄC NA UWADZE zobowiązanie Stron do zapewnienia, że ich wzajemne porozumienia wspierają proces integracji re­ gionalnej w ramach Traktatu SADC; PRAGNĄC stworzyć nowe możliwości dla zatrudnienia, przyciągania inwestycji oraz poprawiania warunków życia na te­ rytorium Stron przy jednoczesnym upowszechnianiu zrównoważonego rozwoju; PODKREŚLAJĄC znaczenia rolnictwa i zrównoważonego rozwoju w walce z ubóstwem w państwach SADC UPG; UZNAJĄC wyjątkowe uwarunkowania Botswany, Lesotho, Namibii i Suazi uwzględnione w umowie o partnerstwie gospo­ darczym (UPG) oraz potrzebę uwzględnienia skutków, jakie może dla nich mieć liberalizacja handlu w ramach TDCA; UZNAJĄC w tym zakresie szczególny przypadek Południowoafrykańskiej Unii Celnej (Southern African Customs Union – SACU) ustanowionej na mocy Umowy o Południowoafrykańskiej Unii Celnej z 2002 r. (1)  Do Umowy dołączono Wspólną deklarację dotyczącą Angoli i Tanzanii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 319 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L319 - 1 z 20094.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.